Avtale

Memoar fylgjer det prinsippet at intervjuet er ei fri ytring som er eigedomen til dei som ytrar seg i intervjuet. Det vil fyrst og fremst seie forteljaren, dernest intervjuaren.  Dei er altså opphavspersonane. 

Samarbeidspartnarane i kvart prosjektet - vanlegvis Memoar, eit museum eller ein annan kulturinstitusjon og eit historielag eller annan frivillig  organisasjon  - ynskjer vanlegvis at opphavspersonane skal dela sine forteljingar med framtida og samtida. Dette kan dei gjera både gjennom å avlevera dei til det lokale museet og Norsk Folkeminnesamling,  og gjennom å la museet og/eller Memoar publisera dei på nett. 

For å dokumentera kva me blir samde om i kvart tilfelle, ber me forteljar og intervjuar signera ein standard avtale i forkant før intervjuopptaket. Den ser ut som du ser nedanfor.  

Slik kan avtalen sjå ut: I praksis foregår dette slik: 

  • Straks intervjuet er ferdig, blir råmaterialet lasta "opp i skya" - i ei Dropbox-mappe. Dersom forteljaren ynskjer det, får ho/han tilgang til råstoffet der.
  • Tilsette eller frivillige i Memoar eller hos ein av samarbeidspartnarane dokumenterar kva intervjuet inneheld gjennom å skriva eit tekst-samandrag og å laga ein logg som viser kva intervjuet handlar om, minmutt for minutt.
  • Ho eller han som dokumenterar  gjer også ei vurdering av om det finst ting i intervjuet som bryt med presseetikken, og som derfor ikkje kan publiserast. 
  • I så fall blir det laga ein publiseringsversjon, der den problematiske sekvensen er klipt bort. 
  • Deretter blir intervjuet avlevert til Norsk Folkeminnesamling gjennom at det blir lasta opp til innsamlingsbasen www.minner.no. Der blir det berre  tilgjengeleg for forsking, med mindre forteljaren bestemmer noko anna.   
  • Dersom forteljaren ynskjer at Memoar skal publisera intervjuet på nett, blir publiseringsversjonen lasta opp med eit passord som berre   forteljaren får. 
  • Forteljaren kan så gi skriftlig melding om at passordet kan fjernast. Då er intervjuet tilgjengeleg for alle interesserte, på same måte som intervju i eit massemedium. 
  • Forteljaren kan seinare trekka dette samtykket tilbake 

Memoar og samarbeiodspartnarane har arbeidd mykje med formuleringa av avtalane, for å få alt så korrekt som mogleg - og samtidig så kortfatta og tydeleg som mogleg. Lista nedanfor er nokre av dei ulike formuleringane som har stått i avtalane sidan starten: 
https://memoar.ticketco.nohttps://facebook.com/groups/memoar.no

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/medlemskap_i_memoar_2020

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  1204 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  430 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  139 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  731 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  153 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  155 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
ĉ
Vis Last ned
  70 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  52 k versjon 1 12. apr. 2020, 23:08 Bjørn Enes
Comments