Fortell‎ > ‎

Avtale - forteljar

Memoar fylgjer det prinsippet at intervjuet er ei fri ytring som er eigedomen til dei som ytrar seg i intervjuet. Det vil fyrst og fremst seie forteljaren, dernest intervjuaren.  Dei er altså opphavspersonane. 

Samarbeidspartnarane i kvart prosjektet - vanlegvis Memoar, eit museum eller ein annan kulturinstitusjon og eit historielag eller annan frivillig  organisasjon  - ynskjer vanlegvis at opphavspersonane skal dele forteljingane sine med framtida og samtida. Dette kan dei gjera både gjennom å avlevera dei til det lokale museet og Norsk Folkeminnesamling,  og gjennom å la museet og/eller Memoar publisera dei på nett. 

For å dokumentera kva me blir samde om i kvart tilfelle, ber me forteljar og intervjuar signera ein standard avtale i forkant før intervjuopptaket, og ein publiseringsavtale når alt etterarbeidet er ferdig. Dei to avtalne ser normalt slik ut:I praksis foregår dette slik: 

  • Straks intervjuet er ferdig, blir råmaterialet lasta "opp i skya" - i ei Dropbox-mappe. Dersom forteljaren ynskjer det, får ho/han tilgang til råstoffet der.
  • Tilsette eller frivillige i Memoar eller hos ein av samarbeidspartnarane dokumenterar kva intervjuet inneheld gjennom å skriva eit tekst-samandrag og å laga ein logg som viser kva intervjuet handlar om, minmutt for minutt.
  • Ho eller han som dokumenterar  gjer også ei vurdering av om det finst ting i intervjuet som bryt med presseetikken, og som derfor ikkje kan publiserast. 
  • I så fall blir det laga ein publiseringsversjon, der den problematiske sekvensen er klipt bort. 
  • Nå blir publiseringsversjonen lasta opp til internett med eit passord som berre forteljaren får. Ho/han får også tilsendt logg og tekstsamandrag. 
  • Forteljaren får spørsmål om å sjå gjennom og eventuelt be om endringar i publiseringsversjon, logg og tekstsamandrag. 
  • Når alt er ferdig, blir materialet avlevert til Folkeminnesamlionga og Norsk etnologisk gransking. Der får berre forskarar med taushetsplikt tilgang til det, fram til forteljaren har bestemt noko anna. 
Når alt er ferdig:
  • Til sist får forteljaren spørsmål om Memoar kan få  fjerne passordet, slik at video, tekstsamandrag og logg blir synleg på internett. Det vil i så fall bli synleg på Memoar.no og Minner.no. Det kan også bli synleg på lokal museum, historielag eller andre samarbeidspartnarar sine sider, og det vil kunne delast i sosiale media.   
  • Forteljaren kan seinare endre eller trekke tilbake sine samtykke. 

Publiseringsavtalen ser slik ut, og kan lastast ned her:

Memoar og samarbeiodspartnarane har arbeidd mykje med formuleringa av avtalane, for å få alt så korrekt som mogleg - og samtidig så kortfatta og tydeleg som mogleg. Lista nedanfor er nokre av dei ulike formuleringane som har stått i avtalane sidan starten: 
https://memoar.ticketco.nohttps://facebook.com/groups/memoar.no

https://memoar.ticketco.events/no/nb/e/medlemskap_i_memoar_2020

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:47 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:17 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  1204 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:21 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  430 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:21 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  150 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:17 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  131 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:18 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  139 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:27 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  731 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:34 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  153 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:22 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  155 k versjon 3 6. jun. 2018, 01:34 Bjørn Enes
ĉ
Vis Last ned
  70 k versjon 3 12. sep. 2018, 01:18 Bjørn Enes
Ċ
Vis Last ned
  52 k versjon 3 24. sep. 2019, 14:53 Bjørn Enes
Comments