Intervju‎ > ‎

Infrastruktur

Avtaleskjema:

Avtalar

Opp til sky:

https://www.dropbox.com/login

Loggeskjema:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16yX_w1Ljgni874UWhVlO4Y4rVT3b517qq1pWqTMg5ko/edit#gid=668235811

Opne arkivkort:

https://forms.gle/jY2WktnFQ6jUdN6y9


Infrastruktur-Memoar


Veldig kort forklart har Memoar bygd opp denne infrastrukturen. (Meir detaljar om kvar del nedanfor):

Innsamling 

Permanente studio. Består av kamera, ekstra grafikk-kort,  PC eller Mac med programvaren Open Broadcaster Software , ekstern mikrofon og tre lys.

Mobile studio:  Består i utgangspunktet berre av kamera med stativ.  Me har også gjerne med to ekstra lys. Viss vi skal gjera fleire opptak etter kvarandre, har me også gjerne med ein PC og eit ekstra grafikkkort - same som i permanent studio.

Fjernintervju: Under koronapandemien i 2020 tok vi til å gjere intervjuopptak i form av videokonferansar.Det gjorde det mogleg å gjenomføre intervju utan mittefare. Det viste seg og å ha andre fordelar - som reduserte reisekostnader, kortare veg frå avtale til opptak - og nokre forteljarar trivdest betre med å sitje ved sin eigen PC en å dra til eit studio. 

Nytt utviklingsprosjekt:

Memoar-appen: Koronakrisa på ettervinteren 2020 viser at det trengst eit nytt innsamlingsverktøy som også fungerar i krisetider - ein direkte kanal frå folk sin mobiltelefon til Folkeminnesamlinga! Utviklinga av ein slik app startar i april 2020.         (Les meir)


Enklaste løysing:  I dag går svært mange rundt med ein utmerka lyd- og videoopptakar i lomma. Opptak med mobiltelefon - fortrinnsvis på stativ - er eit fullgodt alternativ, i ale fall for kortare opptak. Me tilrår gjerne det i prosjekt som involverar born og ungdom.


Mellomlagring :
Arbeidsarkiv:
Memoar har en stor Dropbox-avtale. Munnleg historieprosjekt som treng mellomlagring i skya kan leige plass hos Memoar.  

Personmappe vert etablert for kvar forteljar.  I løpet av etterarbeidsprosessen skal personmappa fyllast med opptaksfilar, samtykkeerklæring, logg, tekstsamandrag, avleverings- og publiseringsklar video og eventuelt samtykke til publisering.
  • Opptaksfilar vert snarast råd lasta opp til ei mappe i Dropbox.  Samaqrbeidspartnarar som ikkje har eigen profesjonell Dropbox kan sende via ei delt transportmappe eller sende til Memoar med tenester som 
  • Tilgang til opptaksfilar får berre forteljar, intervjuar. Dersom dei godkjenner det, blir tilgang også gitt til loggar og redigerar som er godkjend av Memoar og som har signer taushetserklæring. (Meir detaljar kjem) 
  • Logg er eit oversyn over innhaldet i intervjuopoptaket i form av stikkord og tidskodar. ("Intervjuet minutt for minutt")
  • Tekstsamandrag er ein fritekst som gir eit oversyn over intervjuet i ei form som eignar seg til publisering.
  • Avtale om opptak og bruk av opptaket (sasmtykkeerklæring) Signert avtale mellom forteljar og intervjuar. Sjå meir om avtalen her. 
  • Portrettfoto av forteljaren (Ikkje påkravd, men eit ynskje)

Dokumentasjon 

Redigeringsprogram:  Memoar har avtale med WeVideo  som har eit enkelt, skybasert redigeringsprogram.  Munnleg historieprosjekt som ynskjer det, kan leiga ein av våre lisensar for å redigera video. 

Logging og tekstsamandrag:  Memoar brukar normalt Google Sheets  til logging og Google Docs  til tekstsamandrag. Alternativt kan også Open Office eller Microsoft Office brukast. Når logg og tekstsamandrag er ferdig, vert det lasta opp i arbeidsasrkivet, evt. via epost til Memoar.

 Avleveringsarkiv:

Komplette personmapper blir flytta til avleveringsarkiv. Dette er også ei Dropboxmappe. Memoar arbeider for at det skal bli etablert eit offentleg norsk "evighetsarkiv" for munnleg historie  etter mønster av British Library . Me kjem til å behalda vårt avleveringsarkiv fram til ei slik løysing er på plass. 

Arkivering/avlevering:
  • Mellombels privatarkiv: Fram til spørsmålet om "evighetslagring" av munnleg historie i Noreg er løyst, driftar vi eit mellombels privatarkiv i form av ein mappestruktur i Dropbox. Denne er i same struktur som vår mellomlagring av kjeldemateriale under arbeid. 
  • Minner.no:  Alt som blir samla inn i prosjekt "Munnleg historie for alle"  lastar me opp  www.minner.no  som er det  innsamlingsverktøyet   Norsk Folkeminnesamling   og  Norsk etnologisk ransking    brukar  for   digitalt skapt minnemateriale. 
  • Lokale musé og arkiv: Dersom samarbeidspartnarar har eigen infrastruktur for arkivering av munnleg historie io form av lyd- og videoopptak, avleverar me også gjerne til lokalt arkiv eller museum. 
  • "Eit munnleg riksarkiv":  Memoar arbeider for å få etablert eit digitalt sentralarkiv for munnleg kjeldemateriale i Noreg. Vi trur på Nasjonalbiblioteket, eit samla Kulturhistorisk arkiv, eller ei løysing hos Arkivverket. Fram til dette er på plass, vi vi oppretthalda vårt eige mellombels avleveringsarkiv.


Memoar.no: Memoar sin viktigaste formidlingskanal er vår eiga nettside. Den er bygd opp at ei veksande samling underside for kvart prosjekt. Alle intervju som er offentleg delte av forteljaren, vert publiserte der. Det vert også utdrag som er produsert for bruk i formidling. 

Memoar.blog: Bloggen vår er stadig i utvikling. Etter kvart er planen at den også skal innehalda formidling av munnleg historie.

Minner.no: Innsamlingsverktøyet Minner.no  er også ein publiseringskanal. Memoar deltar i prosjektarbeid for å utvikla Minner.no  slik at den kan bli stadig viktigare i arbeidet med munnleg historie i Noreg. 

Vimeo.com/MemoarVideopubliseringstenesta  Vimeo  er vårt hovudverktøy for publisering av munnleg historie i form av video, ved sida av Minner.no 

YouTube:  For publisering av korte videoar til bruk i formidling, brukar me gjerne YouTube. 

Stubb.no:  Vi eksperimenterar med formidling av munnleg historie gjennom geotagging - geografisk plassering av korte forteljingar. Vi ynskjer å utvikle eller knytte oss til ein mobilapplikasjon som som kan formidla forteljingar når ein er på staden dein handlar om. 

I tillegg samarbeider me gjerne med andre seriøse aktørar for å bidra med munnleg historie til  undervisningssektoren, arkiv, bibliotek og musé. 

Comments