Munnleg historie for alle

Munnleg historie for alle er eit samarbeid mellom Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie, Folkeminnesamlinga, Norsk etnologisk gransking og  lokale samarbeidspartnarar i frivillig sektor og arkiv-bibliotek-museumssektoren over heile landet.  Eit ressurssenter i Bergen skal tilby kurs og samarbeid med partnarar over heile landet om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg kjeldemateriale og munnleg kulturarv. Alle interesserte kan ta kontakt - skriv til post@memoar.no
Framdrift i prosjektet:

 • 3/12-19: Initiativ til industriposjekt
  Lagt inn 13. des. 2019, 07:03 av Bjørn Enes
 • 27/11-19: Loggarkurs i Bergen Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg på eit ferdig intervju. Fleire av dei som tok del, sa seg interressertei å bli med i eit nettverk av loggarar som kn hjelpa til å dokumentera munnleg historie frå kor som helst i landet. Det var stem,ning for å prøva ut felles dugnaqdskveldar der fleire loggarar sit saman med kvar sin PC, samtidig som det der er mogleg å diskutera med andre når ein blir i tvil. Kursleiar var Barbro Matre frå Memoar. 
  Lagt inn 10. jan. 2020, 01:57 av Barbro Matre
 • 23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum "Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om innsamling av munnleg sjøfartshistorie. Paneldeltakarane denne gong var  (frå v.) sjøkapteinane Halle Thon Gundersen og Per Guistav Steimler, sjømann/konstruktør/sikkerhetskonsulent Egil Røstvær og skipsbyggarane Svein Erik Røskeland og Eirik Torsvik. Samtaleleiar var Bjørn Enes frå Memoar. 
  Lagt inn 12. des. 2019, 23:24 av Bjørn Enes
 • 21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert for å presentere prosjekt Munnleg hitorie for alle. Bjørn Enes framførte presentasjonen, og inviterte til samarbeid og kurzs og oppstart av minneinnsamlingar. 
  Lagt inn 12. des. 2019, 23:06 av Bjørn Enes
 • 18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off. bibliotek. Samarbeidet er ein del av  oppbygginga av eii større  samloing munnleg historie som det er tanken å lansera io samband med byjubileet Bergen 950 neste år. To av dei fyrste var  Tor Henning Petersen og Bjørn Skaar, som intervjua av Bjørn Enes. Samtalen handla hovudsakeleg om oppvekst og ungdomsår i Damsgårdsundet. Videoen er inntil vidare sperra med passord - fram til dei to har sagt ja til publisering. Sjå meir på www.memoar.no/bergen
  Lagt inn 12. des. 2019, 22:46 av Bjørn Enes
 • 12-13/11-2019 Elverum: Dokumentasjonsarbeid på samleband Samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Memoar tok til hausten 2018. Då blei det gjennomført eit kurs og ein serie intervjuopptak med primærkjelder frå romani/taterfolket i Noreg. Det har ikkje vore kapasitet til å gjennomføre etterarbeidet etter desse opptaka før nå. 12-13 november blei det gjennomført eit dokumentajsonskurs på Elverum, eit såkalla loggarkurs, og i forlenginga av det vart det både gjort dokumentasjonsarbeid og produsert korte utdrag til bruk i utstilling. Det er nettutstillinga Latjo Drom (www.latjodrom.no) som skal oppgraderast - mellom anna med meir munnleg historie. 
  Lagt inn 8. des. 2019, 03:11 av Bjørn Enes
 • 8/11-2019: Arbeidsmøte om "Minner" Norsk Folkemuseum og Norsk etnologisk gransking  har leiinga av eit prosjekt som tar sikte på å utvikle www.minner.no til eit praktisk  og effektivt verktøy for minnesamling for museumssektoren og frivillig sektor.  Prosjekt Munnleg hjistorie for alle (MHA) er ikkje direkte knytta til dette utviklingsprosjektet, men Memoar er, og sidan alt som vert samla inn i MHA skal avleverast til Norsk Folkeminnesamling gjennom Minner.no, vart både Bjørn Enes og Barbro Matre frå prosjektstaben med på arbeidsseminar på Eidsvoll om den vidare utviklinga av Minner.no. Me kjem tilbake til dette arbeidet etter kvart som det går framover.  
  Lagt inn 8. des. 2019, 03:02 av Bjørn Enes
 • 25/10-2019: Bloggrefleksjon om å "vidareforedla" munnleg råstoff Det Vestnorske teateret i Bergen har ambisjonar om å forska ut og utvikla samanhengane mellom teaterkunst og den munnlege kulturen og -arven i Vestlandsregionen.  Eit av tiltaka i dette arbeidet er programkonseptet "Forteljardyst", der  folk blir invitert til å konkurrera om å fortelja. Andreforsøk i denne programserien vart gjennomført 25. oktober. Den inspirerte Memoar-leiar Bjørn Enes til ein bloggrefleksjon om samanhengar mellom munnleg historie og kunst. Sjå Memoar.blog - "Om å foredla forteljingar om levd liv"
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:46 av Bjørn Enes
 • 26/10-2019: Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag; Det største og eldste historielaget i Oslo markerte sitt  40-årsjubileum  26. oktober. Blant eit omfattanda jubileumsprogram var også ei orientering frå Memoar om prosjekt "Munnleg historie for alle". Det var Bjørn Enes og Inger Christine Årstad som orienterte ei talrik forsamling i den gamle kinoen på Grefsen. Utanom den  generelle orienteringa fekk vi høve til å knytte viktige kontaktar for det vidare prosjektarbeidet i Oslo og det sentrale austlandsområdet. 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:29 av Bjørn Enes
 • 23/10: "Breiflabb over alt":  På eit lunsjmøte hos Bergenhus og Årstad Kulturkontor presenterte Memoar for fyrste gong sin idé om munnleg histoire i samband med Bergen sitt byjubileum neste år, då 950 år skal markerast. Ideen går kort fortalt ut på å engasjera flest mogleg histoirelag og kulturforeningar til samarbeid for å samlam dokumentera og formidla byens munnlege kulturarv. Dette kjem me tilbake til om kort tid - det blir truleg hovedsatsinga innanfor Munnleg historie for alle i Bergen. Arbeistittel på idéen; "Breiflabb over alt".
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:17 av Bjørn Enes
 • 22/10-2019: Intervjuopptak på Nordnes:  Ei knapp veke etter dei to gruppeintervjua  i Laksevåg, gjorde vi eit nytt forsøk - denne gongen på Nordnes. Her var heile åtte forteljarar i sving på ein gong. Barbro matre, Johan Knutsen og Bjørn Enes var intervjuarar. To timars samtale starta med minner frå 9. april 1940 - og kom ikkje lengre fram i histoira enn til omlag 1943. Så det er lite tvil om at Nordnes-gjengen snart må inviterast omatt! 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:15 av Bjørn Enes
 • 17/10-2019: Intervjuopptak i Laksevåg Delprosjekt Bergen starta midt i oktober ein serie opptak av bydelsforteljingar. Fyrst ut var fem gamle skulekameratar frå Vågedalen i Laksevåg. Dels har dei halde saman heile livet - dels har dei funne tilbake til kvarandre etter at dei vart pensjonistar. Fyrste opptak var to gruppeintervju - eit med tre og eit med to på ein gong. Resultatet jem om kort tid under Memoar.no/Bergen. På biletet ser med 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:13 av Bjørn Enes
 • 10/10-2019: Invitasjonar til musé og historielag Nå kan musé, historielag og andre frivillige eller profesjonelle kulturorganisasjonar melde interesse for  å bli med i "Munnleg historie for alle". Stab og utstyr er på plass og klare til utrykking. "Standard pakke" er tre dagars oppstart av kvart lokale delprosjekt, ein dag med kurs og to dagar med praktisk arbeid saman med kursdeltakarane.  Etterpå har me rekna inn inntil tjue timars oppfylgjing med etterarbeid og telefon/epoststøtte til kvar samarbeidspartnar. Interesserte musé, historielag og andre får melding om dette i dag - med oppmoding om å ta kontakt snarast råd. 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:12 av Bjørn Enes
 • 30/9-2019: Elevintervju i jubileumsfilm, Fridalen/Bergen Fridalen skole feirar 80-årsjubileum - mellom anna med å intervjua veteranarOpptaka som sjetteklassingane Fartun Nuur og Madhavi Nesse gjorde med Kjell Nesse og Barbro Havre var element i jubileumsfilmen som Rusten Spiker Film laga for Fridalen Skole. Bakgrunnen var  jubileet "Kreativitet gjennom 80 år". Hovudarrangementet 30. september fylte Forum Kino på Danmarksplass i Bergen. Me gratulerar - og takkar for samarbeidet så langt! 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:10 av Bjørn Enes
 • 23/9-2019: Arbeidsmøte i prosjektstaben  No er kjerna av dei som skal arbeida med "Munnleg historie for alle" i full sving. Prosjektleiar Line Grønstad (til h) må gjera ferdig doktorgraden sin før ho kan bli med på full tid, men fram til då held ho kontrollen med hjelp av "vikarane" Bjørn Enes og Inger Christine Årstad (1 og 2 frå v.).  Barbro Matre er på full tid i prosjektet frå 18. september. Planleggings-møtet var på Raufoss, der ei større innsamling av munnleg industrihistorisk  kjeldemateriale var ein av dei store sakene på sakslista. I løpet av dei næraste åra skal heile 33 nye delprosjekt startast opp. Det tek til å haste for historielag, mnusé eller andre som vil vera blant dei!Sjår meir under "Arbeidslaget
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:08 av Bjørn Enes
 • 21/9-2019: Kvalfangsthistorie - i Hedmark  Norsk Utvandrermuseum: Norsk kvalfangst er mellom dei delane av historia der det hastar med å samla munnleg kjeldemateriale.  Ikkje alle veit at ein stor del av dei som vart rekrutterte til kvalfangst i sør-isen fram til den næringsvegen vart avvikla på 1960-talet, kom frå Hedmark og Oppland. Dette vil no Innlandsavdelingen av "Øyas venner"  (øya er i dette tilfellet Sør-Georgia) gjera noko med, saman med Utvandrarmuseet og Memoar/Munnleg historie for alle.  Fredag 20. september starta arbeidet med intervjuopptak, laurdag 21/9 var det kurs i minnesamling med video og søndag 22/9 heldt me fram med intervjuopptak. Alt gjekk føre seg på Norsk Utvandrarmuseum  i Otterstad (ved Hamar). Sjå meir på Innlandet.memoar.no
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:06 av Bjørn Enes
 • 6/9-2019: Fridalen skule, Bergen Elevar og lærarar ved Fridalen Skole i Bergen starta innsamling av munnleg kjeldemateriale  i samband med at skulen skal feira 80-års jubileum. To elevar frå sjuande tinn, Fartun og Madhavi  var blant intervjuarane den fyrste dagen. Då bildet blei tatt, arbeidde med å intervjua Kjell Nesse, som var lærar på Fridalen frå 1956 til 1969.  Skuleprosjektet er starten på eit nytt bydelsprosjekt i Bergen der Memoar samarbeider med den nye biblioteksfilialen som er under førebuing på Landås. Les meir om delprosjektet på nettsida Fridalen.memoar.no 
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:03 av Bjørn Enes
 • 1/9-2019: Sunnhordland fyrste delprosjekt Prosjektet  er i gang for alvor!  Fyrste delprosjekt starta opp i Sunnhordland i dagane 29-31. august 2019. Samarbeidspartnarar var Memoar, Sunnhordland Museum og historielaga på Stord, Bømlo og Sveio. I løpet av tre intense dagar vart det gjort seks livshistorieintervju, eit opptak av formidling - pluss at det halde introduksjonskurs om munnleg historie for museumstilsette og frivillige. Meir detaljar - og oppdatert informasjon på delprosjektsida Sunnhordland.memoar.no .  (På biletet over ser me Johanne Øvsteø Tvedten  intervjua  Kjellbjørg Lunde om oppvekst og levd politikarliv i Sunnhordland)
  Lagt inn 8. des. 2019, 02:01 av Bjørn Enes
 • 27/8-2019: "Fyr på eisa - klar til å smi!" Prosjektet starta offisielt med ein idéstorm i Nesbyen i Hallingdal tirsdag 27. august 2019. Etter at styringskomiteen hadde hatt sitt fyrste møte, benka leiaren av Nes Historielag, Leif Olav Klype (biletet) og eit tital andre frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar seg i Høvahuset på Hallingdal Museum.  Ideane som fløymde skal no omformast til ein plan for vidare utvikling av eit delprosjekt i Hallingdal. Deter alt klart at det vil omfatta eit introduksjonskurs til munnleg historie, og nye samarbeid om intervjuopptak. Både planen sjølv og detaljar i korleis han blir sett ut i livet vi du finna på delprosjektsida Hallingdal.memoar.no
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:59 av Bjørn Enes
 • 1/8-2019: Stille start  Prosjektarbeidet starta med tilsetjing av prosjektleiar Line Førre Grønstad (biletet). Ho er kulturvitar, i innspurtsfasen av eit doktorgradsarbeid. Fram til det er ferdig, vil prosjektleiarfunksjonen bli delt mellom henne og  avløysar Bjørn Enes.  Bjørn er frilansjournalist og leiar av Memoar. I tillegg til desse to vil det bli engasjert ein prosjektarbeidar til ca. 10 september.  Dei fyrste vekene vart nytta til planlegging og budsjettering, rekruttering og tilsetjingsintervju, utvikling av nettsider og læremateriell - og kontakt med framtidige samarbeidspartnarar over heile landet. Ta gjerne kontakt med prosjektleiar for å diskutera samarbeid om kurs, oppstart av intervjuinnsamlingar, deling av infrastruktur, avlevering til Folkeminnesamlinga etc etc.  Hausten 2019 kjem Bjørn til å ha best tid til å svara - bjorn@memoar.no. Line kan kontaktast ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:58 av Bjørn Enes
 • 19/6-2019: Gjennombrotet Partnarskapet Memoar - Folkeminnesamlinga - Norsk etnologisk gransking fekk tidenes gladmelding frå Sparebankstiftelsen DnB: Seks millioner kroner til eit ressurssenter som skal kunne arbeida i tre heile år for å tilby kurs, opplæring og utviklingshjelp til historielag og andre frivillige organisasjonar, lokale musé og arkiv, skular og andre som vil starta opp arbeid med munnleg historie. Dette betydde eit gjennombrot i arbeidet for ei ny bylgje innan innsamling, dokumentasjon, arkivering og - ikkje minst - formidling av denne viktige (viktigaste?) delen av vår immaterielle kulturarv. På biletet ser du (frå høgre) Line Esborg, fagansvarleg for Norsk Folkeminnesamling, Bjørn Enes, leiar av Memoar og Audun Kjus, leiar av Norsk etnologisk gransking. Biletet er frå kaien i Hammerfest, under ein "pilotturnéen" Krafttak for munnleg historie ...
  Lagt inn 8. des. 2019, 01:55 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 21 av 21. Vis mer »


Eksempel på eit delprosjekt: 

Deltprosjekt Hallingdal:


3/12-19: Initiativ til industriposjekt

lagt inn 13. des. 2019, 07:03 av Bjørn Enes


27/11-19: Loggarkurs i Bergen

lagt inn 13. des. 2019, 00:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 10. jan. 2020, 01:57 av Barbro Matre ]

Tolv interesserte frå historielag og andre organisasjonar var med på Memoar sitt fyrste Loggarkurs i Bergen 27. novmeber. Kurset var tre timar langt, og fokus var på å skriva logg på eit ferdig intervju. Fleire av dei som tok del, sa seg interressertei å bli med i eit nettverk av loggarar som kn hjelpa til å dokumentera munnleg historie frå kor som helst i landet. Det var stem,ning for å prøva ut felles dugnaqdskveldar der fleire loggarar sit saman med kvar sin PC, samtidig som det der er mogleg å diskutera med andre når ein blir i tvil. Kursleiar var Barbro Matre frå Memoar. 

23/11-19: Forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseum

lagt inn 12. des. 2019, 23:24 av Bjørn Enes

"Sjøfart og skipsbygging" var tema for forteljarpanel på Bergens Sjøfartsmuseumn den 23. november. Dette var det femte forteljarpanelet i løpet av samarbeid mellom Memoar, Bergens Skipperforening og Bergens Sjøfarmstmuseum om innsamling av munnleg sjøfartshistorie. Paneldeltakarane denne gong var  (frå v.) sjøkapteinane Halle Thon Gundersen og Per Guistav Steimler, sjømann/konstruktør/sikkerhetskonsulent Egil Røstvær og skipsbyggarane Svein Erik Røskeland og Eirik Torsvik. Samtaleleiar var Bjørn Enes frå Memoar. 


21/11-19: Lillehammer - presentasjon for musé og arkiv i Oppland

lagt inn 12. des. 2019, 23:06 av Bjørn Enes

Opplandsarkivet og Norsk Vegmuseum på Lillehammer var vertskap for ei fellessamling av arkiv og musé i Oppland fylke den 21. november. Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking var invitert for å presentere prosjekt Munnleg hitorie for alle. Bjørn Enes framførte presentasjonen, og inviterte til samarbeid og kurzs og oppstart av minneinnsamlingar. 


18/11-19: Opptak av bydelshistorie i Bergen

lagt inn 12. des. 2019, 22:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 12. des. 2019, 22:46 ]

Damsgårdsundet Historiske Forening og Memoar starta samarbeid om innsamling av munnleg historie frå bydelen.  Fyrste økt var fire forteljarar som vart intervjua to og to i studio i Bergen off. bibliotek. Samarbeidet er ein del av  oppbygginga av eii større  samloing munnleg historie som det er tanken å lansera io samband med byjubileet Bergen 950 neste år. To av dei fyrste var  Tor Henning Petersen og Bjørn Skaar, som intervjua av Bjørn Enes. Samtalen handla hovudsakeleg om oppvekst og ungdomsår i Damsgårdsundet. Videoen er inntil vidare sperra med passord - fram til dei to har sagt ja til publisering. Sjå meir på www.memoar.no/bergen


12-13/11-2019 Elverum: Dokumentasjonsarbeid på samleband

lagt inn 8. des. 2019, 03:11 av Bjørn Enes
Samarbeid mellom Glomdalsmuseet og Memoar tok til hausten 2018. Då blei det gjennomført eit kurs og ein serie intervjuopptak med primærkjelder frå romani/taterfolket i Noreg. Det har ikkje vore kapasitet til å gjennomføre etterarbeidet etter desse opptaka før nå. 12-13 november blei det gjennomført eit dokumentajsonskurs på Elverum, eit såkalla loggarkurs, og i forlenginga av det vart det både gjort dokumentasjonsarbeid og produsert korte utdrag til bruk i utstilling. Det er nettutstillinga Latjo Drom (www.latjodrom.no) som skal oppgraderast - mellom anna med meir munnleg historie. 

8/11-2019: Arbeidsmøte om "Minner"

lagt inn 8. des. 2019, 03:02 av Bjørn Enes

Norsk Folkemuseum og Norsk etnologisk gransking  har leiinga av eit prosjekt som tar sikte på å utvikle www.minner.no til eit praktisk  og effektivt verktøy for minnesamling for museumssektoren og frivillig sektor.  Prosjekt Munnleg hjistorie for alle (MHA) er ikkje direkte knytta til dette utviklingsprosjektet, men Memoar er, og sidan alt som vert samla inn i MHA skal avleverast til Norsk Folkeminnesamling gjennom Minner.no, vart både Bjørn Enes og Barbro Matre frå prosjektstaben med på arbeidsseminar på Eidsvoll om den vidare utviklinga av Minner.no. Me kjem tilbake til dette arbeidet etter kvart som det går framover.  

25/10-2019: Bloggrefleksjon om å "vidareforedla" munnleg råstoff

lagt inn 8. des. 2019, 02:46 av Bjørn Enes

Det Vestnorske teateret i Bergen har ambisjonar om å forska ut og utvikla samanhengane mellom teaterkunst og den munnlege kulturen og -arven i Vestlandsregionen.  Eit av tiltaka i dette arbeidet er programkonseptet "Forteljardyst", der  folk blir invitert til å konkurrera om å fortelja. 
Andreforsøk i denne programserien vart gjennomført 25. oktober. Den inspirerte Memoar-leiar Bjørn Enes til ein bloggrefleksjon om samanhengar mellom munnleg historie og kunst. Sjå Memoar.blog - "Om å foredla forteljingar om levd liv"

26/10-2019: Grefsen, Kjelsås og Nydalen Historielag;

lagt inn 8. des. 2019, 02:29 av Bjørn Enes

Det største og eldste historielaget i Oslo markerte sitt  40-årsjubileum  26. oktober. Blant eit omfattanda jubileumsprogram var også ei orientering frå Memoar om prosjekt "Munnleg historie for alle". Det var Bjørn Enes og Inger Christine Årstad som orienterte ei talrik forsamling i den gamle kinoen på Grefsen. 
Utanom den  generelle orienteringa fekk vi høve til å knytte viktige kontaktar for det vidare prosjektarbeidet i Oslo og det sentrale austlandsområdet. 

23/10: "Breiflabb over alt":

lagt inn 8. des. 2019, 02:17 av Bjørn Enes

 På eit lunsjmøte hos Bergenhus og Årstad Kulturkontor presenterte Memoar for fyrste gong sin idé om munnleg histoire i samband med Bergen sitt byjubileum neste år, då 950 år skal markerast. Ideen går kort fortalt ut på å engasjera flest mogleg histoirelag og kulturforeningar til samarbeid for å samlam dokumentera og formidla byens munnlege kulturarv. Dette kjem me tilbake til om kort tid - det blir truleg hovedsatsinga innanfor Munnleg historie for alle i Bergen. Arbeistittel på idéen; "Breiflabb over alt".

1-10 of 21