2020

5/5: Planlegger samarbeid om aldring og bærekraft

lagt inn 13. mai 2020, 02:46 av Bjørn Enes

Memoar og den sosiale entreprenøren "Fremtenkt" blei i dag samde om å samarbeide om ein intervjuserie om livserfaringar og bærekraft.  Samarbeidet skal dels gå gjennom intervju i arkivet, og dels laga nye intervju som vil ha eit spesielt fokus på bærekraftsproblematikk.  I tillegg til å gjera og dokumentera på vanleg måte, skal vi samarbeide om ein emneordsstruktur som skal gjera det lettare å bruka munnleg kjelder i arbeidet for FNs bærekraftsmål, konkret i samband med såkalla framtidsverkstader som Fremtenkt arbeider med. 
Denne idéen kom i opp som ei fylgje av at "Aldringsfestivelen siste kapittel" måtte utsetjast eit heilt år.  Arrangørane søker nå om midler til å gjennomføre ein digitalisert versjon av festivalen i 2020 - og intervjuprosjektet til Memoar og Fremtenkt vil inngå i ei slik "digitalisert" arrangement.  Vidare samarbeid med Frentenkt vil henge av finansiering.  

4/5: Offentleg intervjustudio nr. 2 i Bergen

lagt inn 4. mai 2020, 23:14 av Bjørn Enes

Møllaren Frivilligsentral på Møhlenpris blir vertskap for eit nytt offentleg intervjustudio i Bergen. Det skal plasserast på Vitalitetssenteret, og driftast i samarbeid mellom Frivilligsentralen, Historietorget (som er ein del av sportskluibben Djerv) og Memoar. Bergen kommune har støtta prosjektet med 20.000 kroner - Memoar går inn med ein tilsvarande verdi i form av profesjonell hjelp til innkjøp, rigging og opplæring. 
Sjølve opninga er usikker, i og med at Vitalitetssenteret er koronastengt.  Den næraste tida vil derfor bli brukt til at komiteen bak - på bildet ser vi Margun Boge (til v) og Tore Nilsen frå Historietorget og Anne Lene Rasmussen frå Frivilligsentralen - skal trene på utstyret i mobil form. Det kan tenkast at eit av treningstiltaka vil bli forsøk med direkte streaming for bydelen - ein ide der dei har henta inspirasjon frå Nesbyen Nett No.   

15/4: Oppstart munnlege koronaminne

lagt inn 16. apr. 2020, 23:41 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. apr. 2020, 23:44 ]

Onsdag 15/4:
 Fyrs
te dag med opptak av koronaminne.Korona Ein lang og innhaldsrik samtale om å drive aktivt historielagsarbeid når alle arrangement og alle arbeidsmøter brått blir avlyste - med bratte læringskurver og mengder av nye idear som resultat. Deretter ei engasjerande forteljing om å vera høggravid og gjennomføre fødsel og barsel. Om uvisse om smitte, om stengte barnehagar  og born som må vera heime - akkurat dei vekene der mor  nok kunne ha mest bruk for å kunne tenkje på seg sjølv.  Spørsmålet om far får sleppa inn i fødestova - og besteforeldre som må nøye seg med videobilder av det nye eventytret. Og til slutt  ein stemningsrapport frå ein bibliotekar som vart  kasta ut av biblioteket sitt. Om digitale kaffeslabberas og boblande kreativitet - men også om den  litle engstinga i bakhovudet: Kjem eg "heim att" til biblioteket mitt før pensjonsgongongen slår?  
Dette vart det eg vil kalla ein god dag.  Masse nye tekniske utfordringar før alt er på plass i Minner.no og Memoar.no - men ein god dag uansett! Og i morgon er det nye koronaminne. Meld deg på her! . -  

21/3: Folkemuseet startar innsamling av Koronaminne

lagt inn 31. mar. 2020, 23:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 23:05 ]

https://minner.no/tema/korona
Norsk Folkemuseum og Minner.no startar innsamling av Koronaminne. Det er laga ei enkel spørjeliste, og folk kan svara både skriftleg og med andre media. 
Kort etter starta både Teknisk Museum og Randsfjordsmuseet med liknande innsamlingar. 
Memoar arbeider med å utvikle verktøy og arbeidsmøtar som gjer oss i stand til å støtte opp under Minner.no med også å tilføre munnlege forteljingar der. 

26/3: Marie Nicolaisen inn i Memoar-styret

lagt inn 31. mar. 2020, 22:37 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:46 ]

26. mars gjennomførte Memoar sitt årsmøte - utan at eit einaste virus bytta vert. Alle som ynskte det kunne delta via Google Hangouts, i tillegg kunne medlemmene - og observatørar - fylgje  årsmøtet på direkte webcast på nettsida eller på Facebook. 
Styret vart stort sett  gjenvalt - men ein ny person kom inn som fyrste del av eit generasjonsskifte som mange reknar med vil skje neste år. Marie Nicolaisen er kulturhistorikar, avdelingsleiar ved Sunnfjord Museum og ein veteran innan både frivillig og profesjonelt kulturvern - deriblant i Memoar.  Det er ei betydeleg styrking av Memoar at ho kjem inn i styret, og det vil ikkje minst styrke prosjekt Munnleg historie for alle. 
Styret består etter dette av: Bjørn Enes, Jostein Saakvitne, Ada Freng, Birger Haugdal og Marie Nicolaisen. 

19/3: Nye digitale arbeidsmåtar

lagt inn 31. mar. 2020, 22:25 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:34 ]

I veke 13 kom vi skikkeleg i gang med å utvikle nye arbeidsmåtar. Vi oppgraderte Vimeo-lisensen slik at vi kan sende direkte webcast og testa ut eit spesielt kamera for direktesendingar (Mevo).  Samtidig strta vi arbeidet med å utvikle eit nettkurs om logging/dokumentasjonsarbeid. Tankane om ein app, liknande den Storycorps har laga . Utviklinga av dette arbeidet kan fylgjast på undersida www.memoar.no/infrastruktur 

16/3: Rapport - forprosjekt Senter for munnleg historie

lagt inn 31. mar. 2020, 22:06 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:18 ]

Forprosjekt Senter for munnleg historie starta for om lag eitt år sidan, fleire månader får prosjekt Munnleg historie for alle. Men visjonen om eit slikt senter er også ein av målsetjingane med MHA.  Både formuleringane av ideen og partnarskapet rundt han er viktig i utviklinga av munnleg historie som fagfelt og metodikk i Noreg. Undervegs i forprosjektet har framdrifta vore open g referert i postar i Memoar.blog (kategori SMH).  
16/3 gav "Koronapausen" tid og rom til å legge litt ekstra arbeid i rapporten. Der vil også bli publisert  i bloggen når han er ferdig. 

11/3: Bråstopp

lagt inn 31. mar. 2020, 21:47 av Bjørn Enes   [ oppdatert 31. mar. 2020, 22:03 ]

Alvoret i Koronapandemien gjekk opp for både oss og samarbeidspartnarane i løpet av veke 11. Kurs og opptakstrening i Åseral vart avlyst, det same vart ei opptaksøkt og eit loggarkurs på Askrova utanfor Flora.  Frå veka etterpå gjekk heile staben over til heimekontor for å slutta opp om tilrådingane frå helsevesenet. Det gjekk kraftig ut over framdrifta - sjølv om det også gav høve til å få unna ein del etterarbeid som hadde hopa seg opp. 
Vi starta også arbeidet med å tenkja ut nye måtar å arbeide på. Memoar sitt årsmøte 26/3 blei i så måte eit viktig eksperiment - les meir om testen på Om.memoar.no

5/3-Åkrahamn: Kurs og intervjuserie om kystkultur avtalt.

lagt inn 9. mar. 2020, 09:26 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:26 ]

Memoar og Kystmuseet i Åkrahamn har blitt samde om eit samarbeid i perioden mai til september 2020. Samarbeidet omfattar eit kurs for museumstilsette og frivillige på Karmøy, ein opptaksserie på minst ti intervju (dette skal etter intensjonane utvidast til i alle fall tjue) - og gjennomføring av minst eitt forteljarpanel om kystkultur og kysthistorie på Karmø. Prosjektleiar for arbeidet blir Johan Knutsen. I tillegg kdjem også Bjørn Enes til å delta. Meir informasjon og invitasjon til kurs kjem om kort tid. 

2-4/3 - Arendal: "Kuben" satsar på munnleg historie

lagt inn 9. mar. 2020, 08:57 av Bjørn Enes   [ oppdatert 9. mar. 2020, 09:12 ]

Olav Ulltveit-Moe var ein av to lokalhistoriske forteljarar som vart intervjua som ein del av  kurssamarbeidet mellom Memoar og Aust-Agdeer museun og arkiv på Kuben i Arendal dei fyrste dagane i mars. Åtte museumstilsette og eit historielagsmedlem tok del - i tillegg til dei to hovudforteljarane som ble intervjua . Kurset er eit ledd i Kubens planlagte opptrapping av arbeidet med munnleg historie og immateriell kulturarv. Kurset var avslutta med planlegging av vidare aerbeid.  

Når etterarbeid er unnagjort og samtykke levert, er planen at dei to intervjua og etterfylgjande resultat av samarbeidet skal publiserst på nettsida www.Memoar.no/arendal
1-10 of 20