Delprosjekt - MHA

Undersider:


I løpet av prosjektperioden har vi ambisjoner om å gjennomføre mange delprosjekt sammen med andre frivillige og profesjonelle partnere.  Slike  delprosjekt er skildra slik i prosjektplanen
 • Forprosjekt: Vi starter på hvert nytt sted med et to-dagers arrangement der første dag er et introduksjonskurs i muntlig historie og andre dag en arbeidsdag med praktiske intervjuopptak.  
 • Pilot: Sammen med nøkkelperson(er) på stedet (samleren/e) fullfører staben det første intervjuet og gjør det klart til publisering. (Redigering, dokumentasjon, oplasting til Minner.no) Samtidig planlegges og budsjetteres et første lokalt eller tematisk innsamlingsprosjekt. Finansieringssøknader sendes.  Beslutning om prosjektstart fattes.  
 • Innsamling 1: Prosjektstab  og lokale samlere samarbeider nært om første prosjekt. 
  • Intervjuopptak. Hvis nødvendig deltar prosjektstaben i ei ny innsamlingsøkt, kombinert med et oppfølgingskurs om dokumentasjonsarbeid.  
  • Dokumentasjonsdugnad. Staben og lokale samlere samarbeider om å få engasjert frivillige i arbeidet med å dokumentere de opptakene som er gjort. (Redigering, dokumentasjon, tekstsammendrag, feltdagbok). 
  • Arkivering: Staben og lokale samlere samarbeider om etablering av prosjektside under Minner.no/Folkeminnesamlinga, og  opplasting av intervjuopptak og dokumentasjon dit.  
  • Formidling: Stab og lokale samlere samarbeider om formidlingstiltak. (Pulikumsarrangement, digital publisering, medieutspill, sosiale media o/el.l) 
  • Sluttrapport: Lokal samlar lagar og leverar sluttrapport til prosjektstab eg eventuelle andre.  ● Innsamling 2: Målsetting må være at fra og med innsamling 2 er lokal samler selvhjulpen, og trenger bare unntaksvis støtte fra prosjektet.  ○ (Dette vil selvsagt variere fra sted til sted) 
 • Erfaringsutveksling: 
  • Prosjektstaben tar initiativ til samlinger der aktive i ulike prosjekt kan møte hverandre for utveksling av erfaringer og oppdatering av kunnskap. 

(Bildet: Fra kurs i Kristiansand i januar 2019. Foto: Arve Lindvig, Vest-Agdermuseet) Stipender
Ta kontakt tidleg:
Memoar har gode erfaringar med  prinsippet "fyrst til mølla".  Vi prioriterar dei mest interesserte og dei fyrste som tar kontakt for å diskutera lokale delprosjekt. 

Det mest effektive er å ta kontakt med oss gjennom epost: post@memoar.no eller direkte til medlemmene av staben: 

Delprosjekt under planlegging:

Økonomi:
Takka vere løyving frå Sparebankstiftelsen DnB har prosjektet stor handlefridom.  Nå i starten er vi i stand til å gå inn i  samarebeidsprosjekt utan at det kostar samarbeidspartnarane noko. 

Etter kvart som aktiviteten aukar, må vi truleg kreve medfinansiering  frå samarbeidspartnarar, både for å bygga opp ein perment driftsmodell og for å kunne utvida staben i prosjektet. 

Hausten 2019 og våren 2020 kan grovskissa av økonomien i eit delprosjekt sjå slik ut:
 • Memoar dekker eigne reisekostnader og arbeidstid for ein medarbeidar med utstyr i tre dagar pluss 20 timar etterarbeid.
 • Samarbeidspartnarane dekker lokale til kurs og intervjuopptak. Det trengst AV-utstyr (prosjektor/lerret  eller storskjerm) i kurslokalet og eit relativt støyfritt rom til opptak - helst så stort at interesserte kursdeltakarar kan vera med som observatørar. 
Mål for forprosjekt: 
 • Å konkretisera planane for ein intervjuserie og å få gjort dei tre til ni fyrste opptaka i serien.
 • Å "utdanna" loggarar som kan tenkja seg å bli aktive  med etterarbeid (dokumentasjon og formidling)
 • Å "utdanna" ein eller fleire intervjuarar
 • Å knytta kontakt med folk som kan eller har lyst til å starta med redigering av video.
Comments