Om Memoar‎ > ‎

Årsrapport 2017 - rekneskap

Årsrekneskapet for 2017 var ferdig 23. mai 2018.  Det er for tida til revisjon. Eventuelt revidert rekneskap og revisjonsberetning vli erstatte dette rekneskapsoppsettet når revisor er ferdig med sitt arbeid. 

Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 154 192,77 0,00
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet 1 500,00 0,00
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 155 692,77 0,00

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 345 498,00 105 510,00
34 Offentlig tilskudd/refusjon 345 498,00 105 510,00

3900 Annen driftsrelatert inntekt 22 473,00 18 000,00
39 Annen driftsrelatert inntekt 22 473,00 18 000,00

Sum driftsinntekter 523 663,77 123 510,00

Driftsutgifter Denne perioden Forrige periode
4500 Fremmedytelse og underentreprise 0,00 - 99 317,50
4550 Fremmedytelse og underentreprise, oppgavepliktig - 1 500,00 0,00
45 Fremmedytelse og underentreprise - 1 500,00 - 99 317,50

5001 Lønn til ansatte - 204 881,00 0,00
5092 Feriepenger - 24 412,16 0,00
50 Lønn til ansatte - 229 293,16 0,00

5401 Arbeidsgiveravgift - 28 882,00 0,00
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger - 3 442,15 0,00
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad - 32 324,15 0,00

6300 Leie lokale - 13 687,00 0,00
63 Kostnad lokaler - 13 687,00 0,00

6490 Annen leiekostnad - 1 510,00 0,00
64 Leie maskiner, inventar mv. - 1 510,00 0,00

6530 Spesialverktøy - 1 496,00 - 21 287,00
6551 Datautstyr - 3 101,25 - 10 767,00
6553 Programvare årlig vedlikehold - 23 734,73 - 15 653,32
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres - 28 331,98 - 47 707,32

6791 Annen fremmed tjeneste, oppgavepliktig 0,00 - 15 950,00
67 Fremmed tjeneste 0,00 - 15 950,00

6800 Kontorrekvisita - 2 203,00 0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 2 497,26 0,00
68 Kontorkostnad, trykksak o.l. - 4 700,26 0,00

6940 Porto - 1 080,00 0,00
69 Telefon og porto o.l. - 1 080,00 0,00

7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 - 1 900,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig - 45 184,02 - 38 152,64
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. - 45 184,02 - 40 052,64

7321 Reklameannonser - 401,29 0,00
7322 Reklameavis/-katalog mv. - 2 475,00 0,00
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad - 2 876,29 0,00

7400 Kontingent, fradragsberettiget - 1 273,68 0,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget - 500,00 0,00
74 Kontingent og gave - 1 773,68 0,00

7770 Bank- og kortgebyr - 175,50 - 100,00
77 Annen kostnad - 175,50 - 100,00

Sum driftsutgifter - 362 436,04 - 203 127,46

Driftsresultat Denne perioden Forrige periode
Driftsresultat 161 227,73 - 79 617,46

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode
8051 Renteinntekt bankinnskudd 113,00 33,00
80 Finansinntekt 113,00 33,00

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget - 157,00 0,00
81 Finanskostnad - 157,00 0,00

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster - 44,00 33,00

Resultat Denne perioden Forrige periode
Resultat 161 183,73 - 79 584,46
Comments