Kulturlos -
det store vi

Munnlege kjelder loser nye stemmer til lokalhistoria i Bergen!

Kven skal definere korleis vi skal videreføre kulturarven og historia vår? Med kulturlosnettverket «Det store vi» skal fleire kjenne seg igjen. Visjonen er at det moderne og mangfoldige Bergen skal «oppdage seg sjølv» gjennom å dele si munnlege historie. Innhaldproduksjon går hand i hand med å skape interesse og lose inn nye publikumsgrupper til nettverket. Gjennom nettverket knyter vi kontaktar for inspirasjon, samarbeid og utvikling!

Mangfalds-redaksjonen

Bergen internasjonale kultursenter huser redaksjonen med unge som samler inn muntlig historie-intervju. Redaksjonen loser inn eit større mangfald i nettverka som samlar kjelder til historia.

Samtaler på teaterscena

Saman med Det vestnorske teateret arrangerer Memoar «Det store vi» på scena SKIFTE. Forteljarpanel og framsyning gir nye stemmer på scena og eit nytt publikum = kulturlos.

MEmoar-
konferansen 2023

Møteplassen for munnleg historie i Noreg. Krigen i Europa påverkar innlegga. Velkommen til Bergen off. bibliotek 2.-4. februar! Kulturlosen skaper eit nytt publikum og nye stemmer til konferansen.

Meld deg på!

«Det store vi»-NETTVERKET:

Amatørkulturrådet i Bergen

Bymuseet i Bergen

Bergen borgerscene

Vestnorsk Utvandringssenter

Bergen internasjonale kultursenter

Bergen offentlige bibLIotek

Det vestnorske teateret

tros og livssynssamfunn Bergen

MEMOAR

Medlemmene i kulturlosnettverket til Memoar på besøk i Folkeverkstad for munnleg historie, Lodin Leppsgate 2b, 7. september 2022: Synnøve Eide frå Bergen Internasjonale Kultursenter, Geir Elling Eikenes frå Amatørkulturrådet i Bergen, Kari Skarperud Pettersen fra Bymuseet i Bergen, Linn Merethe Myrtveit frå Vestnorsk Utvandringssenter, Sverre Helge Bolstad og Johnny Holmvåg frå Bergen Offentlige Bibliotek, Mariela Drejer Norheim frå Memoar, Lena Eikeland Kutchera fra Vestnorsk Utvandringssenter, Vibeke Flesland Havre frå Bergen Borgerscene, Emil Perron frå Samarbeidsrådet for Tros- og lissynssamfunn i Bergen. Julie Andersland frå Bergen offentlige Bibliotek var også med på møtet og Inger Christine Årstad frå Memoar tok biletet.

Kulturlos «Det store vi» i BErgen kommune

Kommunen ønsker å øke deltakelsen blant underrepresenterte publikumsgruppe: Kulturlos har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling, den skal bidra til å videreutvikle Bergen som en by av profesjonell kunst og kulturvirksomhet av høy kvalitet. Formålet med ordningen er å øke deltakelsen blant underrepresenterte publikumsgruppe. Det forventes at org. eller institusjon som får tilskudd samarbeider aktivt med relevante nettverk med kunnskap om målgruppene.

Kulturlos «Det store vi» skaper større mangfold i lokalhistorien: Det er store variasjoner om hvem vi opplever som underrepresentert. Det store vi-nettverket jobber med lokalhistorien. Konklusjonen kom da vi diskuterte hvem vi møter i Lokalhistoriewiki, bokhyllene og i lesesalen på lokalhistorisk avdeling på biblioteket. Deltakelse fra de som er flyttet til Bergen med anna morsmål, kvinner og unge stemmer bidrar til et større mangfold til lokalhistoria.

Nettverk: Kulturlosen kan ikke jobbe med å lage selve arrangement, men koble miljø for å skape en bredere deltakelse.

 • Vestnorsk utvandringssenter: "Nye stemmer, samme samling" Forteljingar om migrasjon.
  Ny utstilling i museums-husa på museet. Nye stemmer gir også forventninger om et nytt publikum. Redaksjon fra mangfoldsredaksjonen på Bergen internasjonale kultursenter skal jobbe med utstillingen.
  Utstillinga er en naturlig arena for arbeidet til Kulturlosen.

 • Bergen internasjonale kultursenter: Redaksjonar for mangfald i Lokalhistoria. Etablere redaksjonar, kurs - mulighet for jobb med innsamlinger til de andre prosjektene i nettverket. Finansiert høsten 2022. Oppstart 14. september. Losing av kompetanse og ideer fra redaksjonen. FORSLAG: spennende med en kobling mellom kulturlos og mangfoldsredaksjon, og om det er mulig å utvidet dette er det et innspill fra oss :)

 • Det Vestnorske Teateret: Samarbeide med Memoar om rekke med arrangement «Det store vi» på scena SKIFTE. Forteljarpanel og framsyning av kultur knytta til temå frå «Det store vi»-nettverket skaffer nye stemmer på scena og eit nytt publikum = Kulturlos.

 • Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn i Bergen (STLB): Mitt Gudshus. Forteljingar om trus og livssyn i Bergen 2023. Memoar jobber med søknader nå. Dette er en konkret videreføring av «Det store vi» hvor vi både skal ha kurs, skape nye nettverk og vandreutstilling. STLB har mange frivillige og en bredde av arrangment. Arrangementet Mangfoldsbyen er en etablert arena for nettverket til kulturlosen.

 • Bergen Borgerscene: Foreløpig åpent. Vi gler oss til å etablere samarbeid i Kulturlosen.

 • Bergen off. bibliotek: Mangfold i lokalhistorisk avdeling. Ka e ein typisk Bergenser?
  Større mangfold i hva som blir formidla i lokalhistorisk avdeling. Biblioteket er en plass mange møtes og kjenner.
  Alle var enige om at Biblioteket er god arena for forteljerpanel, kurs og arrangement for resten av nettverket. Bergen Borgerscene så at biblioteket hadde gode lokaler for fortellerworkshops. Biblioteket er også arenaen for Memoarkonferansen 2.-4. februar 2023. Årets tema er «Lytt! Kven får fortelje historia vår». Memoarkonferansen er en god arena hvor Kulturlosen kan «lose inn» nye foredragsholdere, prosjekt og publikum.

 • Bymuseet i Bergen: Metode for eit større vi. Fagseminar og folkeverkstad for forteljing. Museet er nabo til det nye forteljerstudioet på Bryggen. Kan vi få fleire stemmer inn i samlinger og utstillinger? Skal kulturlosen bidra til å synliggjøre et større mangfold i utstillingene med munnleg histore intervju?

 • Amatørkulturrådet i Bergen: Amatørkulturrådet når ut bredt og er sentral i å gjøre Kulturlosen synlig.

Kontaktinformasjon

Amatørkulturrådet i Bergen: Geir Eikenes geir@amatorkultur.no, 46913258

Bergen Borgerscene: Vibeke Flesland Havre vibeke@fleslandhavre.com, 99422217

Bergen Internasjonale Kultursenter: Synnøve Eide, synnove@bergeninternasjonalekultursenter.no 53510340

Bergen Offentlige Bibliotek: Kjersti Egge Kjersti.Egge@bergen.kommune.no

Bymuseet i Bergen:Kari Skarprud Pettersen, karpet@bymuseet.no 97638865, Christine Frønsdal chrfro@bymuseet.no 45081778
Det Vestnorske Teateret: Frøydis Århus froydis@detvestnorsketeateret.no 41615297

Memoar - Norsk organisasjon for munnleg historie: Inger Christine Årstad ic@memoar.no

Senter for tros- og livssynssamfunn, Bergen: Emil Perron stlb@stlb.no 96908380

Vestnorsk Utvandringssenter (MuHo): Lena Eikeland Kutschera lena.kutschera@muho.no 91712961, Linn Merethe Myrtveit, Linn.myrtveit@muho.no 926 44 342