"Munnleg historie for alle"

Presentasjon av prosjektet

"Munnleg historie for alle" er det viktigaste samarbeidsprosjektet hos Memoar, og varer frå 2019 til 2022. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Folkeminnesamling (Universitetet i Oslo), Norsk etnologisk gransking (Norsk Folkemuseum) og Memoar, og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Målet for prosjektet er å få profesjonelle og frivillige til å samarbeide om innsamling, dokumentasjon, arkivering og deling / formidling av munnleg kjeldemateriale om vår tid og vår nære fortid. I prosjektet samarbeider vi med lokale partnarar i heile landet.

Alle interesserte kan ta kontakt - skriv til post@memoar.no

Les hele prosjektskildringa.

Lokalhistorisk “Fortellerpanel” i Tingvoll, mai 2019. Fra v. Margit Steinshamn, Kjellaug Meisingset, Tora Meisingset, Bjørg Volden og Maria Sagli.

Fortellere: Alle mennesker er primærkilder til de tidene de har levd, det arbeidet de har deltatt i og de stedene de har blitt formet av og vært med på å forme. Det er et mål å få mange til å dele sine fortellinger gjennom å la seg intervjue eller fortelle på andre måter, og fortellere kan godt sies å være målgruppe nummer en.

Dokumentasjonsarbeidere: Bevaringsverdien til et intervjuopptak blir mangedoblet når det blir skikkelig dokumentert. Det vil si at det blir utstyrt med et kort tekstsammendrag og en relativt nøyaktig innholdslogg med tidskoder. Å bygge et stort nettverk av interesserte og kompetente dokumentasjonsarbeidere er et prosjektmål - og dokumentasjonsarbeiderne er målgruppe to.


Margit Skrindo blir intervjua av Anne Marie Kollhus i Ål Bygdearkiv, oktober 2018. Foto: Bjørn Enes.

Intervjuere: Mange er eller kan bli gode intervjuere. Erfaring og erfaringsutveksling er viktig for å utvikle intervjukunsten. Å utvikle mange og gode slike er et mål - og intervjuerne utgjør målgruppe 3.

Samlere: I praksis vil de aller fleste intervjuopptak være deler av et tematisk eller geografisk innsamlingsprosjekt. Selvopplevd lokalhistorie, yrkeshistorie, bedriftshistorie, organisasjons- eller idrettshistorie, store hendelser eller annet. I alle slike innsamlinger trengs initiativtakere, organisatorer og ledere - ikke minst folk som er flinke til å skaffe de nødvendige økonomiske midlene. Det er dette vi mener med samlere.

Foto: Audun Kjus, NEG, Bjørn Enes Memoar og Line Esborg, NFS - Hammerfest, sept. 2018

Profesjonelle partnere: En hovedstyrke i dette prosjektet er det nære samarbeidet med Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking. En viktig suksessfaktor på alle nye steder og i alle innsamlingsprosjekter er å få etablert lignende samarbeidsrelasjoner mellom frivilligheten og forskere, museer, lokalarkiv og eller biblioteker, skoler, utdanningsinstitusjoner og/eller andre institusjoner. Engasjerte fagpersoner som er åpne for samarbeid med frivillige er nøkkelen - og slike fagpersoner er målgruppe fem.

Formidlere: Muntlig historie har stor “samtidsverdi” i tillegg til verdien som kildestoff for framtidige generasjoner. Arrangement med primærkilder som forteller om nær og selvopplevd historie har vist seg å ha stor publikumsappell. Det samme har digital formidling - fra enkeltpersoners personlige livsberetninger via tematiske samlinger med klipp fra flere til digitale vandringsruter med korte utdrag på de stedene fortellingene handler om. Målgruppe 6 inkluderer fra apputviklere til fortellerkunst og dokumentarfilmskapere.

Det store publikum: Vi er overbeviste om at “snøballeffekten“ vil gjelde for muntlig historie. Dess lenger dette arbeidet utvikles, dess større interesse vil det møte både hos det store publikummet direkte og hos de store mediene som henvender seg til allmennheten.

Forskere: Mange samlinger med lyd- eller bildeopptak finnes på loft og i kjellere. Ved tilrettelegging for måter å gjøre samlingene tilgjengelig på, med dokumentasjon av eksisterende materiale, og initiativer til nye innsamlinger, er det et formål med prosjektet å dokumentere dagligliv og enkeltmenneskers liv med tanke på dagens og framtidens forskere.


Bli en del av historien

Gi videre det du har opplevd

Hjelp forskerne å forstå