Kurs:

Dokumentasjon av munnlege kjelder:

Kursinvitasjon:


Frå juni 2020 inviterar Memoar til det fyrste nettkurset i dokumentasjon av munnleg historie. 
Det vil foregå som tre videokonferansar i Google Meet. 
Vi skal fyrst arbeide saman med å dokumentere autentiske intervju. 
Så sklal deltakarane arbeide kvar for seg, med tett kommunikasjon med kursleiaren. 
Målet med kurset er å læra opp deltakarar i ein komande stor nasjonal dugnad for å dokumentera vår munnlege kulturarv.

Krav:
Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.
Du må ha tilgang gtil ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). maskinen din må ha kamera og mikrofon. (ein eksgtern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut)
Ut over det er det ingen førehandskrav. 
Kurset er gratis, takka vere støtte frå #SparebankstiftelsenDNB 

Påmelding:Introduksjon til munnleg historie:

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Folkeminnesamlinga og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. 

(Foto: Arne M. Lindvig, Vest-Agdermuseet)

Introduksjonskurset går normalt ut på to dagar praktisk arbeid og ein dag teori.: 
Dag 1 
arbeider vi praktisk med intervju. vi likar å gjere reelle intervju som skal bevafrast og eventuelt publiserast. Dei av kursdeltakarane som vil starta med ingtervju er særleg velkomne til å delta som intervjuar, medintervjuar eller observatør.
Dag 2
er teori-dagen. Vi bruker erfaringane frå dag 1 som "case" for å gå gjennom etikk, avtalar, førebuingar, ingtervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk, mellomlagring, dokumentasjon, arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og fomidling.
Dag 3
arbeider vi praktisk med etterarbeid: Dokumentasjon, etikk, (presseetikk, museumsetikk), litt redigering, arkivering/avlevering til Minner.no, formidling.

Arrangørar brukar å vere musé og/eller historielag, bibliogtek, arkiv eller skular og/eller andre frivillige ofrganisasj0onar med interesse for munnleg historie. 

 


Memoarkonferansen:

I 2018 arrangerte me den fyrste Memoarkonferansen.

Tredje Memoarkonferanse får hovudtema Personvern og ytringsfridom, og skal gå i Bergen 23. og 24. oktober 2020. 


Utanom sjølve innhaldet er konferansen også viktig for å bygge opp eit fagleg nettverk rundt munnleg historie i Noreg. Vi vil derfor gjennomføre han mest mogleg normalt. men viss  smittesituasjonen tilseier det, vil deltakarane bli oppmoda om å fylgje konferansen på nett. 


Andre kurs:
Vi ynskjer sjølvsagt at han skal bli gjennomført mest mogleg normalt,talet bli redusert  av ein Konferansen 
Gjennom medlemskap i 
formidlar me tips om verdfulle kurs og seminar: