Kurs

Kursaktivitetane i gang igjen
Koronapandemien sette ein  bråstoppar for kursaktivitetane i Memoar. Planlagte kurs måtte utsetjast eller avlysast. 
Men frå september har vi ein varsam omstart.

Det er frå nå av mogleg å melde seg på desse kursa: 

Instruksjonsfilmar:

Vi er i gang med å produsere korte instruksjonsfilmar om alle sider av arbeidsprosessen i munnleg historie. Du finn dei på nettsida Memoar.no/kurs/film
UiO - Kulturhistorie 24/8 og 7/9:
Fjernintervju. Kurset er for studentar på Kulturhistorie, men kan gjerne repeterast for andre. Presentasjonen kan startast her.

Steinkjer 23 - 25. september:
Introduksjonskurs med særleg fokus på munnleg historie og forteljarkunst.
Kurset er eit samarbeid mellom Memoar, Hilmarfestivalen og Midtnorsk Fortellerforum. 

Oslo 4. - 6. oktober:
Prosjektretta introduksjonskurs til munnleg historie i samarbeid med Tekstlab og Interkulturelt museum. Opplæring og trening av to ungdomsgrupper som skal jobbe med to ulike prosjekt. Meir informasjon hos IKM og Tekstlab.  

Introduksjonskurs med intervjuopptak. 
Kurset er eit samarbeid med Åseral Sogelag, Agder Historielag, Minne Kultursenter og Åseral Kommune. 

Bergen 22. oktober: 
Frilansseminar med tema: Er det mogleg å leve av munnleg historie i Noreg? 
Kurset passar for journalistar, kulturvitarar, historikarar og liknande med interesse for arbeid med munnleg historie. 
(Program og påmelding kjem)

Stor samling av frivillige og profesjonelle minnesamlarar. 
Hovudtema 2020: Personvern og ytringsfridom, Krisedokumentasjon og Minnespor 
(I forkant av konferansen blir det ein workshop om arbeidet for eit Senter for munnleg historie i Noreg)

Påmelding:Introduksjonskurs:

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Folkeminnesamlinga og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. 

(Foto: Arne M. Lindvig, Vest-Agdermuseet)

Introduksjonskurset går normalt ut på to dagar praktisk arbeid og ein dag teori: 
Dag 1 
arbeider vi praktisk med intervju. vi likar å gjere reelle intervju som skal bevarast og eventuelt publiserast. Dei av kursdeltakarane som vil starta med intervju er særleg velkomne til å delta som intervjuar, medintervjuar eller observatør.
Dag 2
er teori-dagen. Vi bruker erfaringane frå dag 1 som "case" for å gå gjennom etikk, avtalar, førebuingar, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk, mellomlagring, dokumentasjon, arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og fomidling.
Dag 3
arbeider vi praktisk med etterarbeid: Dokumentasjon, etikk (presseetikk, museumsetikk), litt redigering, arkivering/avlevering til Minner.no, formidling.

Arrangørar brukar å vere musé og/eller historielag, bibliogtek, arkiv eller skular og/eller andre frivillige ofrganisasj0onar med interesse for munnleg historie.  


Memoarkonferansen:

I 2018 arrangerte me den fyrste Memoarkonferansen.

Tredje Memoarkonferanse får hovudtema Personvern og ytringsfridom, og går i Bergen 23. og 24. oktober 2020. Utanom sjølve innhaldet er konferansen også viktig for å bygge opp eit fagleg nettverk rundt munnleg historie i Noreg. Vi vil derfor gjennomføre han mest mogleg normalt. men viss  smittesituasjonen tilseier det, vil deltakarane bli oppmoda om å fylgje konferansen på nett. Samarbeid om nye kurs?
Takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DNB kan Memoar gå inn i samarbeid med historielag, musé og andre frivillige eller profesjonelle partnarar om å utvikle og gjennomføre kurs og innsamlingsaksjonar over heile landet. 
Samarbeidspartnarane må ordne kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. 
Memoar dekker våre eigne kostnader (kursleiarar, reise, utstyr).
Deltakarane betalar ein eigenandel på kr. 300, - som også dekker lunsj på kursdagen. 


Ta kontakt med post@memoar.no

Dokumentasjonskurs:   

Memoar inviterar til nettkurs i dokumentasjon av munnleg historie. 
Det foregår  som videokonferansar i Google Meet. 
Kursinvitasjon:Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.
Du må ha tilgang til ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Maskinen din må ha kamera og mikrofon. Ein ekstern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut.
Ut over det er det ingen førehandskrav. 
Kurset er gratis, takka vere støtte frå #SparebankstiftelsenDNB 

Andre kurs


Gjennom medlemskap i 
formidlar me tips om verdfulle kurs og seminar