Kurs

Kursaktivitetane i gang igjen
Koronapandemien sette ein  bråstoppar for kursaktivitetane i Memoar. Planlagte kurs måtte utsetjast eller avlysast. 
I september adde vi ein varsam omstart, og gjennomførte kurs på Universitetet i Oslo, Interkulturelt Museum i Oslo,  på Egge Museum i Steinkjer og på Minne Kultursenter i Åseral. Så var det bråstopp igjen! 

Men historia stoppar ikkje! 

Instruksjonsfilmar:

Vi er i gang med å produsere korte instruksjonsfilmar om alle sider av arbeidsprosessen i munnleg historie. Du finn dei på nettsida Memoar.no/kurs/film


Tvert om: 2020 og 2021 kjem til å bli merkeår, både i lokal, nasjonal og global historie.  Det er endå viktigare å ta vare på munnleg kjeldemateriale frå den tida vi sjølve er primære tidsvitner til! 

Derfor vil Memoar prioritere heildigitale kurs i vårhalvåret 2021. Garantert smittefritt kan deltakarane både lære, trene seg i - og gjennomføre innsamling, dokumentasjon og formidling av munnleg historie. 

Detaljane er framleis under arbeid - men meld gjerne di interesse alt nå, så kan du bli med å påverke korleis vi lagar opplegget! 

Meld interesse for nettkurs herhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ly7Qf60WuYZfsGqPQKI_UIakANQrBTLv5BP5hyT8EEqeDg/viewform?usp=sf_link

Memoars generelle kurskatalog:

Introduksjonskurs:

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Folkeminnesamlinga og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. 

(Foto: Arne M. Lindvig, Vest-Agdermuseet)

Introduksjonskurset går normalt ut på to dagar praktisk arbeid og ein dag teori: 
Dag 1 
arbeider vi praktisk med intervju. vi likar å gjere reelle intervju som skal bevarast og eventuelt publiserast. Dei av kursdeltakarane som vil starta med intervju er særleg velkomne til å delta som intervjuar, medintervjuar eller observatør.
Dag 2
er teori-dagen. Vi bruker erfaringane frå dag 1 som "case" for å gå gjennom etikk, avtalar, førebuingar, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk, mellomlagring, dokumentasjon, arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og fomidling.
Dag 3
arbeider vi praktisk med etterarbeid: Dokumentasjon, etikk (presseetikk, museumsetikk), litt redigering, arkivering/avlevering til Minner.no, formidling.

Arrangørar brukar å vere musé og/eller historielag, bibliogtek, arkiv eller skular og/eller andre frivillige ofrganisasj0onar med interesse for munnleg historie.  


Memoarkonferansen:

I 2018 arrangerte me den fyrste Memoarkonferansen.

Tredje Memoarkonferanse får hovudtema Personvern og ytringsfridom, og går i Bergen 23. og 24. oktober 2020. Utanom sjølve innhaldet er konferansen også viktig for å bygge opp eit fagleg nettverk rundt munnleg historie i Noreg. Vi vil derfor gjennomføre han mest mogleg normalt. men viss  smittesituasjonen tilseier det, vil deltakarane bli oppmoda om å fylgje konferansen på nett. Samarbeid om nye kurs?
Takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DNB kan Memoar gå inn i samarbeid med historielag, musé og andre frivillige eller profesjonelle partnarar om å utvikle og gjennomføre kurs og innsamlingsaksjonar over heile landet. 
Samarbeidspartnarane må ordne kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. 
Memoar dekker våre eigne kostnader (kursleiarar, reise, utstyr).
Deltakarane betalar ein eigenandel på kr. 300, - som også dekker lunsj på kursdagen. 


Ta kontakt med post@memoar.no

Dokumentasjonskurs:   

Memoar inviterar til nettkurs i dokumentasjon av munnleg historie. 
Det foregår  som videokonferansar i Google Meet. 
Kursinvitasjon:Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring.
Du må ha tilgang til ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Maskinen din må ha kamera og mikrofon. Ein ekstern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut.
Ut over det er det ingen førehandskrav. 
Kurset er gratis, takka vere støtte frå #SparebankstiftelsenDNB 

Andre kurs


Gjennom medlemskap i 
formidlar me tips om verdfulle kurs og seminar