Brannfolk

Memoar og Bergen Brannkorps Historielag startar ny intervjuserie:
15. desember 2020 startar Bergen Brandkorps Historielag og Memoar opp att innsamlinga av munnleg kjeldemateriale om Bergens nyare brannhistorie.  I løpet av tre tirsdagar i desember og januar vil intervjuarar frå Memoar gjere opptak i Bergen gamle brannstasjon. Formålet er å samle inn munnleg kjeldemateriale til  historielaget, Bymuseet i Bergen og Norsk Folkeminnesamling. Alle vil også bli oppmoda om å dele opptaket offentlig på Memoar og / eller historielaget sine nettsider. 

Det er den som blir intervjua som bestemmer om og korleis kvart opptak skal kunne brukast. Dette blir bestemt i ein eigen avtale med kvar person som blir intervjua (sjå nedanfor om samtykke).

Intervju som blir publiserte, vil kome på denne sida. Her kan ein også både melde seg på - og sjå kva for intervjutider som er ledige. 

Etter jul vil det kome invitasjon til å delta i dugnadsarbeid om etterarbeid (dokumentasjon) av opptaka. Meir om dette seinare. 

Publiserte intervju:

  • Einar Kristian Gjessing - 1 Einar Kristian Gjessing vart så å seie fødd inn i Bergen Brannvesen. Far hans, Sverre Gjessing, var branningeniør og budde i tenestebustad på Rådstuplass 2 då Einar vart fødd. I ...
    Lagt inn 5. nov. 2020, 00:31 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »

Intervju under arbeid:


Påmelding til intervju:


Samtykket:

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDoxYzQ5YzU2M2M0NWE0YzYy
Memoar arbeider for å samle inn og dele munnleg kjeldemateriale. Aller helst vil vi at alle som interesserar seg for Bergens brannhistorie skal få tilgang til mest mogleg av intervjumaterialet. 
MEN: Vi lar den som fortel behalda opphavsretten til opptaket. Han er ho som blir intervjua bestemmer om opptaket kan arkiverast og brukast, og kva det kan brukast til. 

For å dokumentere kva vi har blitt samde om - og for å sikra mot misforståingar - lagar vi ein skriftleg avtale som blir lagra saman med opptaket.  

Skjema for slik samtykkeerklæring kan hentast her. Intervjuaren har også med slike skjema på avtalt tid for opptak. 

ĉ
Bjørn Enes,
3. nov. 2020, 06:56
Ċ
Bjørn Enes,
3. nov. 2020, 06:56
Comments