Brannfolk

Memoar og Bergen Brannkorps Historielag startar ny intervjuserie:
15. desember 2020 startar Bergen Brandkorps Historielag og Memoar opp att innsamlinga av munnleg kjeldemateriale om Bergens nyare brannhistorie.  I løpet av tre tirsdagar i desember og januar vil intervjuarar frå Memoar gjere opptak i Bergen gamle brannstasjon. Formålet er å samle inn munnleg kjeldemateriale til  historielaget, Bymuseet i Bergen og Norsk Folkeminnesamling. Alle vil også bli oppmoda om å dele opptaket offentlig på Memoar og / eller historielaget sine nettsider. 

Det er den som blir intervjua som bestemmer om og korleis kvart opptak skal kunne brukast. Dette blir bestemt i ein eigen avtale med kvar person som blir intervjua (sjå nedanfor om samtykke).

Intervju som blir publiserte, vil kome på denne sida. Her kan ein også både melde seg på - og sjå kva for intervjutider som er ledige. 

Etter jul vil det kome invitasjon til å delta i dugnadsarbeid om etterarbeid (dokumentasjon) av opptaka. Meir om dette seinare. 

Publiserte intervju:

  • Einar Kristian Gjessing - 1 Einar Kristian Gjessing vart så å seie fødd inn i Bergen Brannvesen. Far hans, Sverre Gjessing, var branningeniør og budde i tenestebustad på Rådstuplass 2 då Einar vart fødd. I ...
    Lagt inn 5. nov. 2020, 00:31 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 1 av 1. Vis mer »

Påmelding til intervju:


Samtykket:

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDoxYzQ5YzU2M2M0NWE0YzYy
Memoar arbeider for å samle inn og dele munnleg kjeldemateriale. Aller helst vil vi at alle som interesserar seg for Bergens brannhistorie skal få tilgang til mest mogleg av intervjumaterialet. 
MEN: Vi lar den som fortel behalda opphavsretten til opptaket. Han er ho som blir intervjua bestemmer om opptaket kan arkiverast og brukast, og kva det kan brukast til. 

For å dokumentere kva vi har blitt samde om - og for å sikra mot misforståingar - lagar vi ein skriftleg avtale som blir lagra saman med opptaket.  

Skjema for slik samtykkeerklæring kan hentast her. Intervjuaren har også med slike skjema på avtalt tid for opptak. 

Undersider (1): BBH
ĉ
Bjørn Enes,
3. nov. 2020, 06:56
Ċ
Bjørn Enes,
3. nov. 2020, 06:56
Comments