Infrastruktur

Veldig kort forklart har Memoar bygd opp denne infrastrukturen. (Meir detaljar om kvar del kjem nedanfor):

 • Innsamling:  

  Undersider

  • Permanente studio. Består av kamera, ekstra grafikk-kort,  PC eller Mac med programvaren Open Broadcaster Software , ekstern mikrofon og tre lys. (Meir detaljar kjem) 
  • Mobile studio:  Består i utgangspunktet berre av kamera med stativ.  Me har også gjerne med to ekstra lys. Viss vi skal gjera fleire opptak etter kvarandre, har me også gjerne med ein PC og eit ekstra grafikkkort - same som i permanent studio. (Meir detaljar kjem) 
  • Enklaste løysing:  I dag går svært mange rundt med ein utmerka lyd- og videoopptakar i lomma. Opptak med mobiltelefon - fortrinnsvis på stativ - er eit fullgodt alternativ, i ale fall for kortare opptak. Me tilrår gjerne det i prosjekt som involverar born og ungdom.
 • Arbeidsarkiv:
  • Memoar har en stor Dropbox-avtale. Munnleg historieprosjekt som treng mellomlagring i skya kan leige plass hos Memoar.  (Meir detaljar kjem) 
  • Personmappe vert etablert for kvar forteljar.  I løpet av etterarbeidsprosessen skal personmappa fyllast med opptaksfilar, samtykkeerklæring, logg, tekstsamandrag, avleverings- og publiseringsklar video og eventuelt samtykke til publisering. 
  • Opptaksfilar vert snarast råd lasta opp til ei mappe i Dropbox.  Samaqrbeidspartnarar som ikkje har eigen profesjonell Dropbox kan sende via ei delt transportmappe eller sende til Memoar med tenester som 
  • Tilgang til opptaksfilar får berre forteljar, intervjuar. Dersom dei godkjenner det, blir tilgang også gitt til loggar og redigerar som er godkjend av Memoar og som har signer taushetserklæring. (Meir detaljar kjem) 
  • Logg er eit oversyn over innhaldet i intervjuopoptaket i form av stikkord og tidskodar. ("Intervjuet minutt for minutt")
  • Tekstsamandrag er ein fritekst som gir eit oversyn over intervjuet i ei form som eignar seg til publisering. 
  • Avtale om opptak og bruk av opptaket (sasmtykkeerklæring) Signert avtale mellom forteljar og intervjuar. Sjå meir om avtalen her. 
  • Portrettfoto av forteljaren (Ikkje påkravd, men eit ynskje)
 • Dokumentasjon: 
  • Redigeringsprogram:  Memoar har avtale med WeVideo  som har eit enkelt, skybasert redigeringsprogram.  Munnleg historieprosjekt som ynskjer det, kan leiga ein av våre lisensar for å redigera video. 
  • Logging og tekstsamandrag:  Memoar brukar normalt Google Sheets  til logging og Google Docs  til tekstsamandrag. Alternativt kan også Open Office eller Microsoft Office brukast. Når logg og tekstsamandrag er ferdig, vert det lasta opp i arbeidsasrkivet, evt. via epost til Memoar.
 •  Avleveringsarkiv:
  • Komplette personmapper blir flytta til avleveringsarkiv. Dette er også ei Dropboxmappe. Memoar arbeider for at det skal bli etablert eit offentleg norsk "evighetsarkiv" for munnleg historie  etter mønster av British Library . Me kjem til å behalda vårt avleveringsarkiv fram til ei slik løysing er på plass. 
 • Arkivering:
  • Minner.no:  Som hovudregel lastar me opp innhaldet i avleveringsklare personmapper til www.minner.no som er Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking sitt innsamlingsverktøy for  digitalt minnemateriale. 
  • Lokale musé og arkiv: Dersom samarbeidspartnarar har eigen infrastruktur for arkivering av munnleg historie io form av lyd- og videoopptak, avleverar me også gjerne til lokalt arkiv eller museum. 
 • Formidling: 
  • Memoar.no: Memoar sin viktigaste formidlingskanal er vår eiga nettside. Den er bygd opp at ei veksande samling underside for kvart prosjekt. Alle intervju som er offentleg delte av forteljaren, vert publiserte der. Det vert også utdrag som er produsert for bruk i formidling. 
  • Memoar.blog: Bloggen vår er stadig i utvikling. Etter kvart er planen at den også skal innehalda formidling av munnleg historie.
  • Minner.no: Innsamlingsverktøyet Minner.no  er også ein publiseringskanal. Memoar deltar i prosjektarbeid for å utvikla Minner.no  slik at den kan bli stadig viktigare i arbeidet med munnleg historie i Noreg. 
  • Vimeo.com/Memoar: Videopubliseringstenesta  Vimeo  er vårt hovudverktøy for publisering av munnleg historie i form av video, ved sida av Minner.no 
  • YouTube:  For publisering av korte videoar til bruk i formidling, brukar me gjerne YouTube. 
  • Fotspor.mobi:  Vi eksperimenterar med formidling av munnleg historie gjennom geotagging med mobilapplikasjonen Fotspor. 
  • I tillegg samarbeider me gjerne med andre seriøse aktørar for å bidra med munnleg historie til  undervisningssektoren, arkiv, bibliotek og musé. 

Spleiselag?


Undersider (1): Kamera
Comments