Intervju‎ > ‎

Spørsmålslister

https://minner.no/tema/korona
Norsk etnologisk gransking
 har arbeidd med spørsmålslister sidan dei blei oppretta i 1946.  Frivillige over heile landet har laga skriftlege svar som er lagra i NEG sitt  arkiv på Norsk Folkemusuemn. 
Etter 2016 er denne formen for minneinnsamling blitt digitalisert: Det går framleis an å delta på gamlemåten, men i dag er det meir vanleg å gi sine bidrag gjennom Minner.no  Der er det laga ein serie spørsmålslister som dei ynskjer at flest mogleg skal svare på. 

Svarsamlingane er ein verdfullt materiale for forskarar, lokalhistorikarar og andre kulturarbeidarar både i dag og i framtida. Dei er ein vesentleg del av vår felles hukommelse.

Nå er det også mogleg å avlevera fotografi, lyd- og videoopptak til Minner.no. Innslaget av munnleg kjeldemateriale vil truleg auka sterkt i åra framover. 

 Memoar samarbeider nært med NEG om den vidare utviklinga av Minner.no som ein kanal for privatpersonar til å avlevera skriftlege, visuelle og munnlege minner. 

Dei nyaste tradisjonelle spørjelistene i NEG:


Sjå alle hos NEG

Dei nye innsamlingane gjennom Minner.no:

Sjå alle på Minner.no
Comments