Neste-etappe

“Neste etappe”: Senter for immateriell kultur i Bergen

Vi trur visjonen om eit nasjonalt (eller nordisk) senter for munnleg historie kan koplast saman med og inngå i visjonen om eit tredje nasjonalt senter for immateriell kultur.  Med utgangspunkt i den kompetansen som er bygd opp og energien frå det lokale og regionale prosjektarbeidet, ynskjer vi å gå for fullt inn i samarbeid med andre interessentar på det immaterielle kulturfeltet i Bergen/Vestland. Vi trur vi kan bidra med:
Målet: 

Retninga peika vi ut alt i 2016, då vi og 57 fagpersonar frå ulike delar av kulturlivet signerte innspelet “Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden” i høyringa til Humaniora-meldinga (Stm. 25, 2016-17).  Sjølve målet formulerte vi i 2020,  saman med 67 fagpersonar (i høg grad dei same)  som signerte oppropet “Senter for munnleg historie”. Begge er publiserte på nettadressa smh.oralhistory.no 


Eit nasjonalt kompetansesenter for munnleg historie som skal ta hand om:Målgrupper:

Målgruppene for prosjekt “neste etappe” er:


I løpet av prosjektet “Munnleg historie for alle” har Memoar langt på veg tatt den rolla som det framtidige senteret er tiltenkt. Sparebankstiftelsen DNB vidarefører samarbeidet med oss, som hovudsponsor for eit stort prosjekt i Oslo - “OSLOVE” - som skal markere byens 400-årsjubileum med å samle like mange livshistorier. Memoar er hovudansvarleg, med ei lang rekke samarbeidspartnarar der Oslo Kommune er den største. Men medan MHA var eit nasjonalt prosjekt, er OSLOVE eit regionalt Osloprosjekt. 


Dermed står vi i den situasjonen at Memoar våren 2023 har ein bølgetopp på Austlandet, men ein bølgedal i rundt hovudkontoret i Bergen. Denne søknaden har som mål å sikre gjennomføring av neste etappe på vegen fram mot at eit nasjonalt senter for munnleg historie skal etablerast i Bergen.