Samtykkeskjema

Avtaler som anerkjenner folks historie

Du bestemmer

Samtykkeskjemaet legger til rette for at ei personlige historie blir til ein anerkjent primærkilde. Dei fleste synes det er fint at opptaket blir publisert på internett for deling. Når memoar organiserer intervjuet blir det først publisert på memoar.no.

Intervjua blir avlevert til eit offentleg arkiv for langtidslagring.

Men som forteljar og intervjuer gir du aldri fra deg all makt. Opphavspersonane eig historia si og kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av intervjuet, eller fjerne publiseringa.

For å dokumentere og bekrefte kva vi blir einige om, ber vi forteljar og intervjuar signere ein standard avtale før opptaket. Når opptaket er klart til å legges ut offentleg på heimesider fyller vi ut samtykke til publisering.

Klikk på firkanten med pil øverst i høyre hjørnet på dokumentet - last ned - fyll ut. Vi må printe minst to eksemplarer før intervuet. Eit til kvar av dei som er med på opptaket, slik at han/hun/hen kan ta vare på samtykket sitt og eit til memoar sitt arkiv. Det er fint å sende ut avtala på epost før intervjuet. Før intervjuet må alle lese gjennom avtala.

MAL samtykke til opptak og arkivering 30_6-2022 .docx.pdf

AVTALE opptak og arkivering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

MAL Samtykke til fjerning av passord 30_6-22.pdf

Samtykke til publisering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

Tausheitserklæring-Loggar.pdf

Tausheitsløfte

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

RESPEKT OG HENSYN

 • GI OMSORG: Når vi snakker sammen skal vi vise respekt, omsorg og verdighet. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

 • VÆR ROLIG: Ikke hev stemmen, kall opp folk eller avbryt ressonement.

 • VÆR NYGJERRIG: Å lytte handler ikke om å være stille, men å være tilstede og nygjerring.

 • TOVEIS-KOMMUNIKASJON: Et intervju er en samtale med to parter. Vær forberedt både på å spørre og å svare.

SLIK GJENNOMFØRER VI opptak, avtale og arkivering

 • Før intervjuet, går intervjuer og forteller gjennom avtale om opptak, arkivering og bruk. Dersom alle er enige starter intervjuet.

 • Etter intervjuet signerer vi avtalen i to eksemplarer, ett til den som blir intervjua og ett til Memoar sitt arkiv.

 • Vi anbefaler å ta bilde/scanne samtykket med en gang. Adobe scan er en god telefon-app.

 • Den som har gjort intervjuet laster opptaket og scannet av avtalen til en transportmappe i Dropbox.

 • Den som har gjort intervjuet eller medarbeidere i Memoar som har signert taushetserklæringa, redigerer bort «rusk i opptaket» før intervjuet starter og etter intervjuet er over. MERK - hvis de som ble intervjuet ønsket å fjerne innhold under intervjuet, redigerer vi bort dette også før vi arkiverer fila i fullformat.

 • Arkiveringsfila i fullformat skal avleveres til en arkivinstitusjon knyttet til prosjektet.

 • Utfra arkivfila blir det laget en ny videofilm. Intervjuet får en innpakning etter en mal. Vi legger ikke tekst oppå selve intervjuopptaket, men legger til et start-og sluttbilde.

Startplakat med navn på prosjekt og den som blir intervjua

Sluttplakat med hvem som har intervjuet, når og hvor


 • Opptaket med start- og sluttbilde blir lastet opp til videotjenesten Vimeo.com, beskyttet med et passord.

 • Fortelleren får nettadressa til opptaket + passordet. Det er kun fortelleren og de som har arbeidet med opptaket som vet dette passordet. Intervjuet kan lastes ned slik at det skal bli lettere å se opptaket for de som ikke har internett.

 • Fortelleren (den som har blitt intervjua) oppfordres til å se gjennom opptaket.

 • Er det noe i intervjuet som fortelleren ikke vil publisere på internett, ber vi om et notat, slik av vi kan redigere bort innholdet før publisering. Det kan også hende at vi i Memoar må klippe bort uttalelser vi mener bryter med presse-etiske hensyn. Vi vil opplyse om bakgrunnen for denne klippingen.

 • Videoen blir nå redigert ned til en publiseringsfil uten innholdet som forteller/Memoar ville ta bort.

 • Den « gamle» filmen blir sletta fra Vimeo og den redigerte filmen blir lastet opp istedenfor. Denne fila er også beskyttet med passord som kun fortelleren og de som har arbeidet med opptaket som vet. Intervjuet kan lastas ned slik at det skal bli lettere å se opptaket for de som ikke har internett.

 • Nå startar dokumentasjonsarbeidet: En person som har gitt taushetsløfte skriver et kort tekstsamandrag og en logg fra opptaket. Loggen er en stikkordsliste med tidskoder over innholdet i intervjuet.

 • Tekstsammendrag og logg sendes til fortelleren for godkjenning. Vi retter feil som blir oppdaget.

slik fyller vi ut Samtykke til publisering (skjema med tre ruter)

 • Når alt er greit med intervju og logg fyller vi ut Samtykke til publisering av munnleg historie. Denne avtalen er ei oppfølging av samtykket som ble signert på intervjudagen. Vi har to avtaler for å forsikre oss om at personen som er intervjuet forstår at: når passordet blir fjernet, vil denne videoen bli tilgjengeleg for alle som finner fram til intervjuet på Internett.

 • Ved samtykke fjerner vi passordet, slik at video, tekstsammendrag og logg blir synlig på internett. Du kan finnet intervjuet på Memoar.no og Minner.no. Opptaket kan også bli synleg på lokal museum, historielag eller andre samarbeidspartnarar sine sider, og det vil kunne bli delt t i sosiale media og på internett.

 • Forteljaren kan seinare endre eller trekke tilbake sine samtykke.

Dette klipper memoar BORT fra intervjuet

 • TILSVARSRETTEN: De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Derfor blir beskyldninger klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • RASISME OG MOBBING: Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker. Derfor blir karakteristikker klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • PERSONLIG INTERVJU MEN IKKE PRIVAT: Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Derfor blir private detaljer om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • FORHÅNDSDØMMING: Unngå forhåndsdømming i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Derfor blir dømmende utsagn om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • BARN ER ANONYME: Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Derfor blir identitet til barn og ung klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • SELVMORD: Omtale av selvmord og selvmordsforsøk klippes bort fra intervjuet.

 • BILDER TATT I OFFENTLIG SAMMENHENG: Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Eksempel. Et bilde tatt av Memoar fra pride i Bergen kan brukes som illustrasjon som Pride i Bergen, men ikke i Pride i Berlin.

 • POLITIKK: Ikke debatter politiske meninger med den du intervjuer. Muntlig historie handler om å fortelle og lytte.

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk journalistlag