Samtykkeskjema

Avtaler som anerkjenner folks historie

Du bestemmer

Samtykkeskjemaet legger til rette for at ei personlige historie blir til ein anerkjent primærkilde. Dei fleste synes det er fint at opptaket blir publisert på internett for deling. Når memoar organiserer intervjuet blir det publisert på memoar.no.

Intervjua blir avlevert til eit offentleg arkiv for langtidslagring. Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking er gode samarbeidsparter. Hvis musé eller arkiv eller andre er med i prosjektet får dei også kopi av avtaler og intervju til sitt arkiv.

Men som forteljar og intervjuer gir du aldri fra deg all makt. Opphavspersonane eig historia si og kan når som helst trekke tilbake hele eller deler av intervjuet, eller fjerne publiseringa.

For å dokumentere og bekrefte kva vi blir einige om, ber vi forteljar og intervjuar signere ein standard avtale før opptaket. Når opptaket er klart til å legges ut offentleg på heimesider fyller vi ut samtykke til publisering.

Klikk på firkanten med pil øverst i høyre hjørnet på dokumentet - last ned - fyll ut. Vi må printe minst to eksemplarer før intervuet. Eit til kvar av dei som er med på opptaket, slik at han/hun/hen kan ta vare på samtykket sitt og eit til memoar sitt arkiv. Det er fint å sende ut avtala på epost før intervjuet. Før intervjuet må alle lese gjennom avtala.

MAL samtykke til opptak og arkivering 30_6-2022 .docx.pdf

AVTALE opptak og arkivering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

MAL Samtykke til fjerning av passord 30_6-22.pdf

Samtykke til publisering

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

Tausheitserklæring-Loggar.pdf

Tausheitsløfte

Klikk på dokumentet øverst i høgre hjørne - last ned - fyll ut

slik fyller vi ut avtale om opptak og arkivering

 • Før intervjuet, går intervjuar og forteljar gjennom Avtale om opptak, arkivering og bruk. Dersom alle er samde om å starte intervjuet , signerar alle avtalen og startar intervjuoptaket.

 • Når vi møtest, snakkar vi kjapt gjennom avtalen, og om alt er OK signerar vi avtalen i to eks, eit til kvar av oss.

 • Vi gjennomfører intervjuet. Det blir lagt i Dropbox - og forteljaren får ein link slik at ho/han kan sjå råopptaket. Dei kan og lasta det ned om dei vil.

 • Tilsette i Memoar eller frivillige/samarbeidsparter som har signert ei taushetserklæring, syr nå saman delene til ei samanhengande men så godt som uredigert arkiveringsfil. Denne videofilmen blir så lasta lasta opp til videotenesta Vimeo.com. Fila får eit passord og ingen andre enn forteljaren og dei som har arbeida med opptaket får tilgang til passordet og kan sjå opptaket.

 • Forteljaren (den som har blitt intervjua) får no nettadressa og passordet til videoen - saman med ei oppmoding om at ho/han ser gjennom arkiveringsfila og noterar seg eventuelle delar som ho/han ynskjer å ta bort før intervjuet blir lagra og eventuelt publisert.

 • Når Memoar har fått kommentarane tilbake, lagar vi ei publiseringsfil der vi fjernar dei bitane som forteljaren ynskjer å ta vekk. Dersom vi som redaktørar meiner at det i tillegg bør fjernast andre delar av intervjuet, fjernar vi det og. Vi tek kontakt og fortel om dei presseetiske grunnane til klippinga. Arkiveringsfilen blir så sletta i Vimeo, og den nye publiseringsfilen blir lagt der i staden.

 • Nå startar dokumentasjonsarbeidet: Ein person som har gitt taushetsløfte går gjennom og rettar maskinutskrifta. Deretter skriv ho/han eit kort tekstsamandrag. Helst lagar ho/han også ein logg - eit stikkordsmessig oversyn over innhaldet i intervjuet.

 • Når både publiseringsversjonen, korrigert utskrift, tekstsamandrag og eventuell logg er ferdige, blir dei sendt til forteljaren med oppmoding om samtykke til avlevering av videofil, innhaldslogg, tekstsamandrag og den signerte avtalen til eit offentleg arkiv for langtidslagring.

 • Og der vil det ligga i tusen år :-)

slik fyller vi ut Samtykke til publisering

 • Til sist får forteljaren spørsmål om Memoar kan få fjerne passordet, slik at video, tekstsamandrag og logg blir synleg på internett. Opptaket vil i så fall bli synleg på Memoar.no og Minner.no. Det kan også bli synleg på lokal museum, historielag eller andre samarbeidspartnarar sine sider, og det vil kunne delast i sosiale media og på internett.

 • Forteljaren kan seinare endre eller trekke tilbake sine samtykke.

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk journalistlag