Kurs

Interessa for innsamling, dokumentasjon og bevaring av munnleg primærkjeldemateriale er i rask vekst over heile Noreg. Landslaget og Memoar tar nå konsekvensen av dette, og går saman om om å styrke kompetanse og erfaringsutveksling på feltet - med velkomen støtte frå Sparebankstiftelsen DNB har nå gått inn med midler for å støtte denne interessa og hjelpe fram lokale prosjekt. Dermed kan dei 24 fyrste medlemslaga i Landslaget for lokalhistorie som melder seg, få fylgjande utan kostnad:

 • Eit dagskurs om innsamling og dokumentasjon av munnleg kjeldemateriale

 • Praktisk hjelp til oppstart av eit lokalt eller tematisk minnesamlingsprosjekt

 • Oppfylgjing i form av webinar, video- og telefonstøtte.

Ta kontakt her eller på epost post@memoar.no.

Ledige datoar for kurs

 • Mars 2022 - veke 9 - 10 - 11 - 12 eller 13

 • April - veke 15 eller 16

 • Mai - veke 18 eller 19

 • Juni - veke 22 - 23 - 24 - 25 eller 26

 • August

 • September

 • Oktober

 • November

Kurskatalogen

Tre-dagars kurs med både trening og teori. (Nettkursvariant 6 X 3 timar)


Kortkurs om intervjuteknikk og -etikk,

Kurs om kvalitativt intervju for studentar.

Fjernintervju

Under Koronapandemien har vi samle mykje erfaring med nye, digitale arbeidsmåtar

Etterarbeid: Maskintranskripsjon, logging, etikk, emneord og arkivering.

Infrastruktur, personmapper, etikk, video- og lydredigering, avleveringtil arkiv, publisering.

Prosjektfokus, samarbeid, målformulering, prosjektfasar, budsjettering, finansiering mm

Nettsidebygging, stubbar, presentasjonar, podcast, forteljarpanel, forteljekunst, etikk.

Samarbeid med Jacob Sande-senteret om "vidareforedling" av munnleg historie.

studiokurs

Kurs i bruk av offentlege intervjustudio - førebels i Bergen. - der det finst to og snart tre studio som kan lånast.

Nye nettkurs om intervju

Interessa for intervjukurs har vore stor under pandemien. Vi er innstilte på å halde fram med dette tilbodet også under normal drift.

Frivillig og profesjonelt kulturvern som ynskjer samarbeid om fysiske og/eller digitale kurs er velkomne til å ta kontakt. Skriv til post@memoar.no

Sjå presentasjonen som kurset er bygd rundt under Memoar.no/kurs/Intervjukurs