Kurs og webinar

Frå hausten 2023 har Memoar to hovudkategoriar kurs: 

1) -  Kurs om å fortelje si livshistorie -  2) Kurs om å bygge samlingar av andre sine livhistorier

Del di historie:

Di livshistorie er eit viktig dokument- både for etterslekta og for storsamfunnet. Du har gjort observasjonar og samla livserfaringar som du bør dele. 

Vi har laga kurset Mitt memoar for at det skal  bli enklare å kome i gang med foredraget eller artikkelen eller boka eller filmen eller podcastserien om ditt liv, og oppfylgjingsprosjektet  Mitt memoar som  bok der medlemmer som arbeider med artikkel- eller bokutvikling kan få meir individuell oppfylgjing. 


Mitt memoar:

er eit kurs berekna på vaksne som der eller skal i gang med eit memoar. Det passar både for dei som arbeider med eit bokprosjekt, og for dei som ikkje har bestemt seg for form. Vi har gode erfaringar med å kombinere munnleg og skriftleg livshistorieforteljing, så det blir ein hovudsak i dette kurset.  Vi har laga ei eiga nettside der du kan lese meir detaljar - sjå https://mitt.memoar.no 

Kurset blir arrangert fysisk i Bergen, oppstart 10/1-2024. Påmeldingsfrist er julaftan. Det går over seks kveldar (eller føremiddagar viss det passar best for deltakarane), og det kostar kr. 2,500,- pr. deltakar.  Påmelding her

I resten av landet blir det gjort som eit digitalt kurs og - eventuelt med ei fysisk samling tidleg i kurset. Det har også seks samlingar på dag- eller kveldstid, alt etter kva som høver best for deltakarane. digital versjon kostar kr. 2.000,- 

Mitt memoar som bok:

Dette er eit heilt nytt oppfylgjingskonsept som vi prøver ut fyrste gong hausten 2023. Kort fortalt går det ut på at eit munnleg livsløpsintervju blir transkribert, og at det der etter blir bygd ut med kortare utdjupingstekstar. Til sist formidlar vi kontakt med eit forlag vi samarbeider med. 


Spesialkurs: 

Logging er eit kurs om den viktigaste delen av dokumentasjonsarbeidet - stikkordsmessige oversyn over intervjuinnhaldet minutt for minutt, og emnordsbruk

Redigering er eit kurs teknisk og redaksjonelt etterarbeid på sjølve intervjuopptaiket: Produksjon av arkiveringsfil, publiseringsfil og “stubbar” - korte eller lengre utdrag med “gullkorn”. 

Bli minnesamlar:

Noreg treng eit korps av frivillige og profesjonelle minnesamlarar. Munnleg historie er ein “ny” aktivitet i det frivillige kulturvernet. Og for særleg interesserte opnar det seg moglegheiter til profesjonalisering. Vi har laga kurspakka Minnesamling som introduksjonskurs for alle interesserte, eit knippe fordjupingskurs om dei viktigaste arbeidsområda innan munnleg historie (logging, videoredigering og formidling) - og profesjonaliseringskurs for medlemmer som vil vidare og satse profesjonelt som frilansarar og/eller  museumstilsette.


Minnesamling: 

Grunnkurset er berekna på deltakarar i samarbeidsprosjekt mellom musé og frivillig kulturvern, men det passar også for soge- og historielag, museumslag eller rett og slett interesserte enkeltpersonar. 


Normalt brukar vi halvannan eller to dagar på grunnkurset, der ein stor del av fyrste dag er gjennomføring av ein livshistorieintervju med ein person som kursarrangøren har invitert. Kurset kan også gjennomførast på ein dag. I begge tilfelle legg vi inn eit oppfylgjingswebinar 


Kurset omfattar:

Fysisk forteljarkurs i Bergen

Digitalt forteljarkurs i januar

Kortkurs om privat minnesamling - bydelar i Bergen

Memoars profesjonsutvikling:

rofesjonaliseringskurs:  Sjå memoar.no/kurs/prof

Dette fylgjer i høg grad same lest som grunnkurset, men det går djupare, omfattar meir erfaringsuveksling mellom deltakarane og legg meir vekt på etterarbeid (emneordlister, indeksering, analyse) og formidling. Det tar også inn dei to spesialkursa (loging og redigering) - og litt “forretningsutvikling” for frilans minnesamlarar. 


FolkeverkstAd

Folkeverkstad for munnleg historie ligg sentralt i Lodin Leppsgate 2B på Bryggen i Bergen, i 5. etasje, ved Memoarkontoret.

Bergen off. Bibliotek

Intervjustudio i Bibliotekkjellaren kan lånast. Memoar i Bergen brukar studio kvar veke og kan hjelpe nye brukarar i gang. Kontakt: bergen@memoar.org 

Studio Møllaren

Intervjustudio i Vitalitetssenteret på Møhlenpris.  Studioet driftes av Møllaren Frivilligsentral, Memoar og  Sydneshalvøyens Kulturhistoriske  Forening.

Der er tre studio for muntlig historie i Bergen. Memoar har eit, Møllaren frivilligsentral har eit og Bergen off. bibliotek har eit.  Alle har videokamera, mikrofonar og datamaskin som kan lagre automatisk i Memoar sitt sky-arkiv.  Alle som ynskjer å bruke utstyret for tilbod om eit lite kurs fyrst. Kurset er gratis og varar i to timar. Det handlar om det tekniske utstyret i studioet, etikk og tilrettelegging for arbeidsprosessen etter opptaket.  Ta kontakt for studiokurs og bruken av studioene i Bergen for muntlig historie. 

I heile Noreg: Memoar kjem gjerne til samarbeidspartnarar med utstyr. Vi held kurs for historielag, lag og foreiningar og musé, bibliotek og arkiv. For enkeltpersonar og små grupper i Bergen held vi kortere studiokurs. Vi planlegg  saman, og etter kurs held vi kontakt gjennom webinar. I tillegg til kurs, hjelper Memoar gjerne med rettleiing, førbuingar før opptak og grovredigering av opptak. Vi ønsker å skape nettverk hvor folk kan hjelpe kvarandre som frivillig arbeide. Kanskje vi kan sette deg i kontakt? 

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR

KURSTILBUD 2023: Sammen skaper vi prosjekt.  Vi jobbar saman om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie. Ta kontakt på post@memoar.no 

INTERESSE: Deltakarane på kurset må ha interesse for å lytte til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. 

DE MÅ FINNE MINST EIN PERSON SOM KAN BLI INTERVJUET PÅ KURSET:  Vi vil gjerne at flest mogleg av deltakerene på kurset er til stede på dette fyrste intervjuet - som intervjuer, medintervjuer eller observatør. 

PRAKTISK: Samarbeidspartnarane må ordne og betale reise, mat og overnatting, kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarane

ØKONOMI: Kursa får ei lita studiestøtte fra studieforbundet kultur og tradisjon. Ta kontakt. 

TEKNISK: Vi har med utstyr til fire intervju-studio på kurset. For å ta del i oppfølgjingswebinar, deltakarane ha tilgang til PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Datamaskinen din må ha kamera og mikrofon. 

SUPPORT: Vi vil gjerne hjelpe dere etter kurset. For oppfølging kan vi avtale økonomisk honorar for teknisk «support-pakke». 

Timeplan for kurs på ein dag (trykk for å lese mer)

10:00  

13:00 Pause med lunsj

14:00 -17:00

DØME på kurs

Gjøvik historielag var vertskap for kurset. Tema for kurset var Mustad fabrikker og innsamling av munnleg historie. Dei fleste av deltakarane var pensjonistar frå fabrikkane på Gjøvik og sals-avdelingane til Mustad.  Internasjonal produksjon av fiskekrokar utfordra prosjektet. Vi fann ut at folk må bli intervjuamorsmålet sitt, og at vi kan bruke fjernintervju i Asia. 

lage eit prosjekt

Webinar 

Vi held kontakt etter kurset med eit webinar. Her utvekslar vi erfaringar, og diskuterar framdrift og praktisk hjelp.

Studiokurs  i Bergen

Memoarmetoden 2022

SKAP KJELDER TIL HISTORIA VÅR: (presentasjon) kurs - fortelje - video - logging - arkiv - publisering - formidle. Kven hadde trodd at sjenerte Ludvig kunne ende opp som vinnaren i eit dramatisk billøp? Men alle har ei forteljing å dele. La Ludvik forklare munnleg historie, intervju og arkiv. Bli inspirert!

redaksjon

memoar.no/mangfoldsredaksjonen