Om oss

Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie

Memoar er ein frivillig organisasjon som har til formål å “fremje ein kultur for å vare på og dele munnlege forteljingar om levd liv”. Det gjer vi gjennom å samle inn, dokumentere og bevare seriar av intervjuopptak  med personer som har tatt del i eller vore vitne til historiske utviklingsprosessar og hendingar.    (utskriftsversjon)

Når dei som fortel ønskjer det, delar vi intervjujopptaka med alle interesserte gjennom publisering på eigne nettmedia og avlevering til musé, bibliotek og offentlege arkiv. Hovedmediet vårt heiter www.memoar.no. Dei fleste innsamlingsprosjekt har eigne undersider. Prosjektet OSLOVE, som er ein del av Oslos byjubileum 2024, har eiga nettside www.osloove.no.

Vi driv omfattande kurs- og opplæringsverksemd i eigen regi og saman med historielag og anna frivillig kutlurvern. Kvar år er vi medarrangør av Memoarkonferansen. Det er ledd i arbeidet for å utvikle munnleg historie som fagfelt og kultursjanger i Noreg. internasjonalt samarbeider vi gjennom International Oral History Association (IOHA.org)

les meir


Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie er eit historielag innan Landslaget for lokalhistorie og ein del av det frivillige kulturvernet. Memoar blei danna som ein lokal organisasjon i Bergen i 2015, men har vakse raskt til å bli landsomfattande. I 2024 har vi eit lokallag i Bergen og interimstyre som bygger eit lokallag i Oslo.  I tillegg er ei rekke historielag og musé organisasjonsmedlemmer i Memoar. Enkeltmedlemmer er spreidde over heile landet. 

Munnleg historie:  Munnleg historie er samlingar av fyrste hands forteljingar om samtid og manns minne, ein viktig del av den immaterielle kulturarven. Kvar enkelt av dei er subjektive og farga av forteljaren, men som samlingane er dei rike og mangfaldige kjelder til kunnskap om historisk utvikling - både for oss som lever nå og for framtidige generasjonar. For historia utviklar seg ikkje logisk, rasjonelt og strukturert. Ho er straumar av levde liv, der alle er medskaparar og tidsvitne. Mottoet vårt er: Alle har ei forteljing å dele! 

Memoarmetoden:  Mest mogleg fri forteljing er idealet i munnleg historie intervju. Det mest verdfulle kjeldemateriale blir til når den som fortel uforstyrra får legge fram sin unike versjon av det ho eller han har vore med på eller vitne til.   Derfor er lyttinga viktigare enn spørsmåla i munnleg historie intervju, og intervjumetoden er ganske annleis enn i fakta- eller meiningsintervju. Munnleg historie er både breidde og spiss:  "Alle" kan gjere memoarintervju, og det har stor verdi når "likemenn" intervjuar kvarandre. Samtidig er det eit handverk, ein kunst og ein profesjon. Memoarmetoden handlar både om å trekke mange med, og om å utvikle eit arbeidslag av profesjonelle  minnesamlarar i Noreg. 

Teknisk:  Memoar gjer vanlegvis videoopptak og unntaksvis berre lydopptak av intervju. Bakgrunnen for det valet er at vi menneskje uttrykker oss med mykje meir enn ord - i videoopptak får vi også med kroppsspråket.  Video er ikkje lenger dyrt, og for dei fleste er det heller ikkje lenger skremmande eller forstyrrande - eit lite moderne intervjukamera blir fort "usynleg" når intervjuet er i gang.  Vi har bygd ein infrastruktur av skytenester der medlemmer og samarbeidspartnarar kan mellomlagre intervjuopptak og metadata, redigere og arkivere avleveringsklare intervju og publisere når den som har blitt intervjua samtykker til det. Vi arrangerar kurs og opplæring i alle ledd av dette arbeidet - oftast i trekantsamarbeid med andre frivillige organisasjonar og eit musé, bibliotek eller arkiv. 

Etikk: Vi ser formålet vårt som ei styrking av ytringsfridomen. Derfor er presseetikken slik han er formulert i Norsk Presseforbunds Vær Varsomplakat rettesnora også for vår etiske kodeks.  Men vi skiler oss  frå redaksjonelle media gjennom at praktiserar prinsippet om "shared authority". Derfor lagar vi skriftlege avtalar (samtykke) med alle vi intervjuar. Avtalane slår fast at det er den som blir intervjua som blir eigaren av opptaket, men at Memoar får lov til å lagre det, dokumentere det,  til å redigere ein versjon som vil kunne publiserast i samsvar med god presseskikk og til å legge denne på nett med eit passord som berre eigaren får.  Det blir så til sist laga ein skriftleg avtale nr. 2 som seier om passordet kan fjernast slik at alle interesserte får tilgang til opptaket. 

Nettverk: Memoar er mellom anna medlem i Arkivforbundet, Museumsnettverk for mangfold og minoriteter, Landslaget for lokalhistorie, Studieforbundet kultur og tradisjon og International Oral History Association. Vi samarbeider med Norsk Etnologisk Granskning (NEG), Norsk Folkeminnesamling og fleire universitet, teater og forteljarfestivalar. Eit av måla for arbeidet vårt i Memoar er å etablere Senter for munnleg historie

Historikk:

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - blei stifta 3. juli 2015. De fem stiftarane var Astrid Helene Olsen, Gunn Marit Sæbø Meyer, Lars Ole Hafsmo, Jostein Saakvitne og Bjørn Enes. Dei vart også det fyrste styret. 

Historia etter dette kan lesast i årsmeldingane  2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 og Memoar.blog 

VEDTEKTENE (les meir)Vedtatt påstiftingsmøte 2/7-2015. Revidert på årsmøtene 18/3 2021 og 4/2 2022

MEMOAR STATUS 2024 (Les meir)

Styret 2024

Leiar: Bjørn Enes,  frilansjournalist, grunnleggar av Memoar, tidlegare industriarbeidar.  Styremedlemmer:  Lisa Amalie Elle, fagleiar forvalning/advelingsleiar i Museum Vest,  Sveinung Harald Giske, ingeniør, leiar av Haram Kulturhistoriske lag, Sebastian Kvamsdal Kaasa,  historikar, leiar av Bergen Memoar. 

Nøkkelpersonar: 

Bjørn Enes: Frilansjournalist. Styreleiar og dagleg leiar.

Bergen - 41516745 

Cathrine Hasselberg: Munnleg historiker og forfattar. Prosjektleiar for OSLOVE.

OSLO mob. 414 22 756

Sebastian Kvamsdal Kaasa: Historikar og minnesamlar. Leiar av lokallaget i Bergen.  

BERGEN -  99342532

Frivilige og frilansarar:

Ada Freng

Arve J. Nilsen

Barbro Matre 

Bjørn Enes 

Florentino Bulnes

Kari Thorkildsen 

Mariela Drejer Norheim

Inger Christine Årstad

DRIFT 2024 søknad kulturdepartementet Driftssøknad 2024 - kulturdepartementet, 1. mars 2023.pdf

Milepæl

Memoar er i hovudsak ein prosjektorganisasjon. Alt arbeid som har med fag- og strategiutvikling, utvikling av prosjektidéar, -partnarskap og -søknader, arkivordning, formidling og organisasjonsbygging - har i stor grad vore utført på frivillig basis. Berre i finansierte prosjekt har vi hatt rom for å bruke arbeidstid gjennom å engasjere prosjektleiarar og medarbeidarar.

Vi søkte Kulturdepartementet om om driftstilskudd 1. mars 2023. 
Hovudmålet er å få på plass driftsbemanning, dekke kostnadane til ein norsk server for mellomlagring av munnleg historie og reise. 

Dette er en interessant dokument for dei som vil få innsikt i Memoar sitt arbeid, historie og utvikling.