Om oss

Memoar, norsk organisasjon for munnleg historie

Vi arbeider for å utvikle munnleg historie som fagfelt og kultursjanger i Noreg. Memoar held kurs over heile Noreg og fungerar som eit ressurssenter for munnleg historie.

 Vi er ein medlemsorganisasjon og del av lokalhistorierørsla, og vi samarbeider tett med anna frivillig kulturvern - oftast i trekantsamarbeid med musé, bibliotek eller arkiv. Arbeidet for sikre langtidslagring av munnleg kjeldemateriale i ein offentleg finansiert arkivinstitusjon har høg prioritet. Vi arbeider også for utvikling av stadig betre plattformar for innsamling og deling av munnleg historie. Memoar har opparbeidd høg kompetanse og god gjennomføringsevne i prosjektarbeid. Memoar er mellom anna medlem i Landslaget for lokalhistorie, Kulturvernforbundet,  Arkivforbundet, Museumsnettverk for mangfold og minoriteter, Studieforbundet kultur og tradisjon og International Oral History Association. 

formål (les meir)


Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie: Formålet vårt er "å fremja ein kultur for å ta vare på og dela munnlege forteljingar om levd liv". Memoar er eit historielag og ein del av det frivillige kulturvernet. Vi fungerer som ressurssenter for munnleg historie i Noreg. Memoar blei danna som ein frivillig, demokratisk organisasjon i Bergen i 2015. 

Munnleg historie: Vi ser på munnleg historie som ein viktig del av den immaterielle kulturarven. Munnleg historie er samlingar av fyrste hands forteljingar om samtid og manns minne. Kvar enkelt av dei er subjektive og farga av forteljaren. Samlingane er rike og mangfaldige kjelder for alle som vil forstå. For historia utviklar seg ikkje logisk, rasjonelt og strukturert. Ho er straumar av levde liv, der alle er medskaparar og tidsvitne. Mottoet vårt er: Alle har ei forteljing å dele! 

Memoarmetoden: Munnleg historie blir samla inn gjennom opptak av lokalhistoriske og tematiske intervjuseriar med primærkjelder. Memoar arrangerer kurs og opplæring i metode for samtykke, intervju, arkiv og publisering. Vi driftar fleire intervjustudio i Bergen og formidlar intervju på memoar.no og minner.no. Alle intervju blir tatt opp på video. Forteljarpanel, podcast, utstillinger og fagbøker gir merverdi til prosjekta våre. 

I heile Noreg: Memoar samarbeider med minnesamlarar i heile landet, frå frivillige og historielag til musè, arkiv og bibliotek. Gjennom ei rekke intervjuprosjekt har vi vakse til ein landsdekkande organisasjon. Dei store nasjonale prosjekta Krafttak for munnleg historie (2018) og Munnleg historie for alle (2019-2023) har skapt ei samling med hundrevis av intervju. Arkivet veks raskt og vi jobbar nå med å etablere ei nasjonal løysing for å lagre munnleg historie på linje med anna arkivmateriale. 

Nettverk: Memoar er mellom anna medlem i Arkivforbundet, Museumsnettverk for mangfold og minoriteter, Landslaget for lokalhistorie, Studieforbundet kultur og tradisjon og International Oral History Association. Vi samarbeider med Norsk Etnologisk Granskning (NEG), Norsk Folkeminnesamling og fleire universitet, teater og forteljarfestivalar. Eit av måla for arbeidet vårt i Memoar er å etablere Senter for munnleg historie

Memoarkontoret: Hausten 2023 har vi ein tilsett prosjektleiar i 100% i prosjekt OSLOVE . Ut over det har vi grupper av frivillige og frilansarar i Bergen og Oslo. Elles i landet arbeider vi  saman med historielag/sogelag og frilansarar. Vi brukar også å ha praksisstudentar knytta til arbeidet vårt i Bergen.  Kvart år arrangerer vi Memoarkonferansen, eit viktig forum for museer, arkiv og frivillige organisasjonar som vil utvikle munnleg historie som fagfelt og kultursjanger i Noreg. Ved siste årsskifte hadde  Memoar 89 medlemmer spreidde over heile landet.

VEDTEKTENE (les meir)Vedtatt påstiftingsmøte 2/7-2015. Revidert på årsmøtene 18/3 2021 og 4/2 2022

MEMOAR STATUS 2023 (Les meir)

Styret 2023

Leiar: Anne Marie Kollhus,  styremedlem i Nesbyen Historielag, pensjonert kriminaletterforskar. Styremedlemmer:  Malin Thor Tureby, professor i historie ved Malmø universitetet, Tone Eli Moseid, Tidligere biblioteksjef i Tønsberg og styremedlem i Kulturvernforbundet, Christin Kristoffersen, avdelingsdirektør Besøkssenter våtmark nordre Øyeren/Museene i Akershus,  Bjørn Enes, Initiativtakar for Memoar og tidlegare dagleg leiar i Memoar, Efraim Kanestrøm, VP of Sales, Corvus Energy - tidlegare stabsmedlem i Memoar.

Valkomite for 2023/2024: Audun Kjus, leiar av Norsk etnologisk granskning, Marie Nicolaisen, avdelingsleiar Sunnfjord Museum,  Aud Mikkelsen Tretvik, Professor i kulturminneforvaltning ved NTNU 

Nøkkelpersonar: 

Anne Marie Kollhus: Arbeidande styreleiar.

Lokalhistorikar frå Nesbyen historielag, tidlegare lensmann.

Cathrine Hasselberg: Munnleg historiker og forfattar. Prosjektleiar for OSLOVE.

OSLO mob. 414 22 756

Sebastian Kvamsdal Kaasa: Historikar og minnesamlar. 

Leiar av lokallaget i Bergen.  

BERGEN -  99342532

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie - blei stifta 3. juli 2015. De fem stiftarane var Astrid Helene Olsen, Gunn Marit Sæbø Meyer, Lars Ole Hafsmo, Jostein Saakvitne og Bjørn Enes. Dei vart også det fyrste styret. 

Historia etter dette kan lesast i årsmeldingane  2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 og Memoar.blog 

Til informasjon: Årsmeldinga for 2023 ligg i regnskapet. Dette er eit elektronisk signert dokument.

DRIFT 2024 søknad kulturdepartementet Driftssøknad 2024 - kulturdepartementet, 1. mars 2023.pdf

Milepæl

Memoar er i hovudsak ein prosjektorganisasjon. Alt arbeid som har med fag- og strategiutvikling, utvikling av prosjektidéar, -partnarskap og -søknader, arkivordning, formidling og organisasjonsbygging - har i stor grad vore utført på frivillig basis. Berre i finansierte prosjekt har vi hatt rom for å bruke arbeidstid gjennom å engasjere prosjektleiarar og medarbeidarar.

Vi søkte Kulturdepartementet om om driftstilskudd 1. mars 2023. 
Hovudmålet er å få på plass driftsbemanning, dekke kostnadane til ein norsk server for mellomlagring av munnleg historie og reise. 

Dette er en interessant dokument for dei som vil få innsikt i Memoar sitt arbeid, historie og utvikling. 

Frivilige og frilansarar:

Ada Freng

Arve J. Nilsen

Barbro Matre 

Bjørn Enes 

Florentino Bulnes

Kari Thorkildsen 

Mariela Drejer Norheim

Inger Christine Årstad