Hallingdal

(Bildet: Merethe Offerdal Tveit /OfferdalFilm i arbeid med optak til filmen om prosjektet i Hallingdal)

Fyr i eisa - klart for å smi!

Onsdag 27. august 2019 sto leiar av Nes Historielag, Leif Olav Klype, i smia på Hallingdal Museum og fyrte opp eisa. “Ska du smi, må jarnet bli varmt! Er det ikkje det me skal i ettermiddag og?” Sa han.

Han tenkte på idéstormen om innsamling av munnleg kulturarv i Hallingdal. Det var slik den offisielle oppstarten av prosjekt "Munnleg historie for alle" gjekk føre seg den same ettermiddagen. Les meir om det i Memoar.blog

Munnleg historie er systematisk innsamling, arkivering og formidling av munnlege kjelder og munnleg kulturarv. Mange delprosjekt skal startast opp i samarbeid med musé og historielag i alle delar av landet dei næraste tre åra. Arbeidet med ein prosjektplan for Hallingdal starta på Nesbyen 27/8 2019.

Hovudansvarleg er Memoar – norsk organisasjon for munnleg historie. Prosjektpartnarane er Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking – og ei mengd historielag, fortidsminneforeiningar, veneforeiningar og abm-institusjonar over heile landet.

Memoar har som intensjon å halda fram samarbeidet med Nes Historielag, Buskerudmuseene / Hallingdal Museum, kursdeltakarane og andre frivillige og profesjonelle minnesamlarar i Hallingdal også etter oppstartarrangementet.

Offisiell prosjektstart av "Munnleg historie for alle" i Nesbyen 27. august 2019:

Vi valde å legga den offisielle opningsmarkeringa av heile prosjekt "Munnleg historie for alle" til Nesbyen 27. august 2019, , på Høvahuset på Halingdal Museum. Invitasjonen såg slik ut:

Markeringa får ikkje form av hornmusikk og fyrverkeri - i staden vil me invitera til ei utveksling av erfaringar og idéar om immateriell kulturarv og munnleg historie i Hallingdal. Kva er det? Kva bør dokumenterast og bevarast? Korleis kan det gjerast?

Alle frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar er velkomne til å ta del. Me har invitert særskilt historielaga og eit panel av enkeltpersonar, mellom andre leiarane av Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking og Memoar samt prosjektleiaren for «Munnleg historie for alle». I tillegg håpar me at denne informasjonen når fram til mange frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar - og at dei vil kunne ta seg tid til eit par timars høgttenking saman med oss.

Møtet skal gå føre seg i Høvahuset på Hallingdal museum i Nesbyen. Det vil vera ope for presse og publikum. Me ynskjer også sjølve å gjera opptak til ein reportasje om samtalen, for me trur han vil bli interessant for alle rundt i landet som skal starta lokale minneinnsamlingar dei komande åra. Det er både rike tradisjonar og verdfulle erfaringar med bevaring og formidling av munnleg historie i Hallingdal!

Nokre aktuelle tema for samtalen:

 • Kva kjenneteiknar Nes og Hallingdal sin munnlege kultur i dag?

 • Har me døme på pågåande prosessar som det er viktig å dokumentera (f.eks «Kjerringtorget»)?

 • Kva slag immaterielle spor sette den kunstnariske blomstringa under nasjonalromantikken?

 • Finst det framleis minne frå «førindustrielle liv» i dalen (Seterdrift)?

 • Historielaget og andre har alt gjort eit stort innsamlingsarbeid - korleis kan det sikrast for all framtid?

 • Er det mogleg å engasjera ungdomslag og skular i innsamling, dokumentasjon og/eller formidling av Hallingdals munnlege historie?

Blant deltakarane i samtalen var:

 • Anne Marie Kollhus, Nes Historielag og Memoar

 • Marit Holme Mehlum, Hallingdal Museum,

 • Torill Thømt, Kunstlandskap Nesbyen,

 • Ola Terje Oleivsgard, Ål Bygdearkiv,

 • Eva Cecilie Skaarberg, Hol Historielag

 • Line Esborg, Norsk Folkeminnesamling,

 • Audun Kjus, Norsk etnologisk gransking,

 • Line Grønstad, Memoar (prosjektleiar MHA),

 • Bjørn Enes, Memoar,