Brannfolk

Memoar og Bergen Brannkorps Historielag startar ny intervjuserie:

15. desember 2020 starta Bergen Brandkorps Historielag og Memoar opp att innsamlinga av munnleg kjeldemateriale om Bergens nyare brannhistorie. I løpet av tre tirsdagar i desember og januar vil intervjuarar frå Memoar gjere opptak i Bergen gamle brannstasjon. Formålet er å samle inn munnleg kjeldemateriale til historielaget, Bymuseet i Bergen og Norsk Folkeminnesamling. Alle vil også bli oppmoda om å dele opptaket offentlig på Memoar og / eller historielaget sine nettsider.

Det er den som blir intervjua som bestemmer om og korleis kvart opptak skal kunne brukast. Dette blir bestemt i ein eigen avtale med kvar person som blir intervjua (sjå nedanfor om samtykke).

Intervju som blir publiserte, vil kome på denne sida. Her kan ein også både melde seg på - og sjå kva for intervjutider som er ledige.

Etter jul vil det kome invitasjon til å delta i dugnadsarbeid om etterarbeid (dokumentasjon) av opptaka. Meir om dette seinare.

SAMTYKKET:

Memoar arbeider for å samle inn og dele munnleg kjeldemateriale. Aller helst vil vi at alle som interesserar seg for Bergens brannhistorie skal få tilgang til mest mogleg av intervjumaterialet. MEN: Vi lar den som fortel behalda opphavsretten til opptaket. Han eller ho som blir intervjua bestemmer om opptaket kan arkiverast og brukast, og kva det kan brukast til.

For å dokumentere kva vi har blitt samde om - og for å sikra mot misforståingar - lagar vi ein skriftleg avtale som blir lagra saman med opptaket.

Skjema for slik samtykkeerklæring kan hentast her. Intervjuaren har også med slike skjema på avtalt tid for opptak.

https://docs.google.com/a/memoar.no/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVtb2FyLm5vfG1lbW9hcnxneDoxYzQ5YzU2M2M0NWE0YzYy