Os i Østerdalen

IK:

Dagen før introduksjonskurset i Os gjorde vi to intervjuopptak som begge hadde fokus på den lokale historia i Os særskilt og Nord-Østerdal generelt. Men som i så mange andre kommunar og regionar så heng den lokale utviklinga sterkt saman med den generelle utviklinga i Noreg. Dette blei svært godt synleggjort i dei to intervjua.

RA

Intervju 2 er også sperra med passord inntil forteljaren har gitt sitt samtykke til å fjerne det.

Emneord - Os:

Under Memoarkurset 10. novembr starta diskusjonen om eit knippe emneord som kan effektivisere logginga og være ei huskeliste under nye intrvju (OBS: Huskelist i baklomma - ikkje spørjeliste som stel fokus frå forteljaren!). Dette er lista som kom ut av kurset:

Fjellbygdkomiteen

Jordbruk

Anleggsareid - Radaren

Luftforsvaret

ArbeiderpartietIdeologien

Bondepartiet

Kommuneadministrasjonen

Praktisk læring - Snekkerskula

Skulen - Ungdomskulen

Tillit

Kyrkja - presten

Vintersport

Jakt

Kultur - StevnerDiskusjonsutkast - vidare arbeidsplan i Os:

Os Historielag:

  • Namneliste - kven bør intervjuast?

  • Emneordliste: Kva trur me og håpar me dei vil fortelja om?

  • Intervjupan

  • Webinar med Memoar


Memoar:

  • Oppdatere nettsida

  • Logge Inge Kroken og Rune Aas

  • Tilpasse og sende samtykke-skjema

  • Webinar med Os


Hovudpresentasjonen på introduksjonskurset 10/11 2021:

Memoarmetoden 222


Opprinneleg kursplan 9-10. november:

Memoar og Os Historielag i Østerdalen inviterar historielagsmedlemmer og andre interesserte i Nord-Østerdalen til introduksjonskurs om munnleg historie i TOS Arena, Os onsdag 10. november 2021.

Kursdeltakarane er også velkomne til å delta som intervjuar, medintervjuar eller observatør under intervjuopptak dagen før - tirsdag 9. november. Då skal blant andre gammelordførar Inge Kroken intervjuast av Jon Ola kroken, styremedlem i Os Historielag.

Send gjewrne inn forslag i forkant på andre personar som også bør intervjuast som primærkjelder til lokal historie i Os og Nord-Østerdal. Send til Os Historielag eller til post@memoar.no

Tirsdag 9/11

Vi byrjar kl. 12:00 med ein kort brief for dei som skal vere med på intervjuopptak.

Kl. 13 tek vi til å arbeide praktisk med intervju. Vi likar å gjere reelle intervju som skal bevarast og eventuelt publiserast. Dei av kursdeltakarane som vil starta med intervju er særleg velkomne til å delta som intervjuar, medintervjuar eller observatør.

Vi kan gjere tre intervju (kl 13 - 15 og 17).

Onsdag 10/11

Vi startar klokka 09:00 og held på til ca 15:30. Dette er teori-dagen: Vi brukar erfaringane frå dag 1 som "case" for å gå gjennom etikk, avtalar, førebuingar, intervjuteknikk, litt kamera/lyd/lys-teknikk, mellomlagring, dokumentasjon, arkivering/avlevering til Norsk Folkeminnesamling og formidling.

Vi brukar presentasjonen under som læremiddel.

Torsdag 25/11 - webinar

Frå hausten -21 gjennomfører vi dag 3 som webinar, ca. to veker etter dag 1+2.

Vi brukar det til å utveksle erfaringar som er gjort i mellomtida, og diskuterar vidare framdrift. Deretter arbeider vi praktisk med etterarbeid: Dokumentasjon, etikk (presseetikk, museumsetikk), litt redigering, arkivering/avlevering til Minner.no, og formidling.

I prosjektet "Munnleg historie for alle" 2019-2022 kan Memoar, Norsk Folkeminnesamling og Norsk etnologisk gransking tilby historielag, musé og andre så å seie gratis kurs om innsamling, dokumentasjon, arkivering og formidling av munnleg historie.

Samarbeidspartnarane må ordne kurslokale, lokale til intervjuopptak og invitasjonar til kursdeltakarar og intervjuobjekt. Det er også viktig at samarbeidspartnarane gjer avtale med minst ein person som kan bli intervjua dagen før sjølve kursdagen. Vi kan gjere opp til tre intervju - helst med personar som er primærkjelder til lokalhistorisk utvikling. Kursdeltakarane kan delta - som intervjuar, medintervjuar eller observatør - så sant dei som skal bli intervjua samtykker til det.

Memoar dekker våre eigne kostnader (kursleiarar, reise, utstyr). Deltakarane betalar ein eigenandel på kr. 300, - som også dekker lunsj på kursdagen.

For å ta del i webinaret på dag 3, må du ha tilgang til ein PC (eller Mac eller Chromebook eller nettbrett eller telefon med internett). Maskinen din må ha kamera og mikrofon. Ein ekstern mikrofon/øyretelefon gir ofte betre kvalitet på lyd inn og ut.

Du må ha interesse for å lytta til andre folk sine forteljingar om levd liv og erfaring. Ut over det er det ingen førehandskrav.

Ta kontakt med post@memoar.no

Kursleiarar: Bjørn Enes - og

Bjørn er veteran i arbeidet med munnleg historie. Bak seg har han eit halvt arbeidsliv i industrien, og den andre halvdelen i media, som avis-, fjernsyns- og frilansjournalist både innan tekstarbeid og billedmedia. Han har arbeid i Memoar sidan starten i 2015, og har ein lang periode vore leiar der. Han har budd i Kristiansandsområdet det meste av livet, men sidan 2012 har han hatt base i Bergen.

Maren Rogstad

Maren Rogstad er historikar med master i moderne internasjonal og transnasjonal historie frå UiO. Ho begynte med munnleg historie i samband med sitt mastergradsprosjekt, og er frå hausten 2021 med på å bygge opp Memoar i Oslo.