LarS Gøran Moen

Lars Gøran Moen er født i 1978, jobber som lærer på Akademiet i Fredrikstad og bor på Kråkerøy. Han og familien bruker naturen og skjærgården i Fredrikstad og Hvaler mye hele året igjennom. De er ivrige på å sanke epler og bær om høsten og bor i telt på Akerøya i Hvaler kommune hver sommer. Lars Gøran er opptatt av å bruke og ta vare på naturen og miljøet og han regner seg selv som hobbyornitolog. Han er opptatt av å følge med på bestanden av forskjellige fuglearter. Han har de senere årene oppdaget noen arter har begynt å overvintre. Som for eksempel trost. Han tror dette har sammenheng med klimaendringene.


Intervjuet dreier seg også en del om Lars Gørans tanker og refleksjoner rundt arealdisposisjoner, spesielt med tanke på allemannsretten og en konflikt mellom økonomiske og politiske interesser på den ene siden og allmenhetens tilgang på naturen og sjøen. Han forteller engasjert om egne opplevelser av hvordan enkelte hytteeiere i området har jaget ham vekk fra områder som hytteeierne regner som sine, men som er områder hvor allmenheten har lov til å ferdes. Politiet har til og med bedt ham fjerne seg for å «unngå bråk». Dette er et stort tankekors!


Han deler også noen tanker om at skolen i dag er strukturert på en måte som gjør at man ikke får brukt naturen så mye i undervisningen. Han er bekymret for planene om oppmudring av utløpet til Glomma som er et resultat av at det er behov for å få større skip inn her. Innløpet til Glomma som har hatt skipstrafikk lenge begynner å bli grunnere fordi skipstrafikken hvirvler opp masser som legger seg slik at elveløpet blir grunnere.LOGG:

0:44 Lars Gøran og familen bruker skjærgården og naturen mye året rundt. Sanker både frukt og sopp.

1:57 Lars Gøran begynte å interessere seg for fugleliv og ornitologi i studietiden. Besøkte og observerte fuglelivet på Lista og Utsira. Fikk interessen fra faren sin. Bruker mest nærmiljøet nåtildags.

4:33 Ser lite alkefugl. Plastforurensing er et stort problem fordi fuglen får plasten i seg. Noen mener at en stor økning i bestanden av skarv som holder til på Øra-reservatet fordi den tar for seg av fiskebestanden.

6:17 Det foregår noe sjøfugljakt i dag. Men tilgangen på føde begrenser fuglelivets villkår. Ærfuglen og dens levevillkår og opp-og nedgang i bestand har også vært diskutert.

6:45 Blåskjell blir skjøvet ut på bekostning av stillehavøstersen. Det er flere grunner til at ulike bestander av fugl går opp og ned. Forurensing fra Glomma, industri og jordbruk er også medvirkende faktorer.

7:33 Enkelte fuglearter er i fremgang og noen arter overvintrer som for eksempel trostefugl, rødstrupe.Dette skyldes nok mye klimaendringene.

8:14 Dagsaktuelt om mudringen av Glommautløpet, industriavfall, sedimenter og tungmetaller ligger i sjikt på bunnen. Hvis dette ikke håndteres på en god måte vil mye avfall komme ut i fjorden.

9:47 Et årlig høydepunkt er camping om sommeren på Akerøya. Det gir unike naturopplevelser for barn og voksne. Mange gode minner.

11:37 I Ørareservatet hekker både strandsniper, rødstilk og andre arter.

13:07 Er bekymret for klimaendringene og arealforvaltningen. Det gis dispensjasjoner i øst og vest for bygging og privatisering av strandsonen som begrenser folks adgang til strandsonen. Gradvis vil sjøen bli mindre tilgjengelig. 

13:46 Har selv erfart hvordan hytteeiere jager folk vekk fra områder som skal være tilgjengelig for allmenheten, og at politiet ikke gjør noe for å sørge for at lovverket blir overholdt.

15:27 Velstandsøkning fører til at man skaper seg luksusbehov. Dette preger også politiske beslutninger som tillater mer enn de (politikerne) burde.

16:29 Det skal ikke være lommeboka som avgjør folks tilgang til sjøen og kysten.

16:51 Om å bruke sosiale medier til ytringer om arealforvaltning og allemannretten.

17:04 Savner et større engasjement for naturen, spesielt blandt unge.

17:45 I skolehverdagen blir det for lite tid til å være ute i naturen. I geografi og naturfag brukes natur og arealforvaltning som problemstillinger i undervisningen.

19:15 De bynære grønne sonene er viktige å ta vare på.

20:03 Et manglende engasjement handler for lite erfaringer med naturen.

20:19 Mange vet ikke at utmarksområder er lov til å bruke.

20:52 Kunnskaper om forskjellige arter er noe som engasjerer enkelte ungdom.

21:00 Hvordan økosystemet endrer seg over tid.

22:24 Mediene er for lite koblet på da klimasaken overskygger andre viktige temaer.

23:37 Globalt er man mer opptatt av klimasaken enn det biologiske mangfoldet.

24:33:00 Skolen og samfunnet har et langt stykke igjen med tanke på fokus og formidling av naturopplevelser.

24:52:00 Det er ikke spesifisert i de nye læreplanene i skolen at man skal ha fokus på biologisk mangfold, men friheten som læreplanene legger opp til med hensyn til forskning innen naturfaget gir nye muligheter.

26:39:00 For lite aktivitet ute i naturen handler om strukturelle utfordringer i skolehverdagen.