Vestlandsminne


Hav - hage - heim og historie:

Eit slikt bokstavrim kan stå som overskrift på fire forteljingar som skal formidlast i Solund, Askvoll, Fjaler og Hyllestad i dagane 31. oktober til 3. november 2023. Alle kretsar om å høyre til. Men elles er dei svært ulike. 

Ei handfull personar har delt livsforteljingar med minnesamlar og forteljar Bjørn Enes. No skal han gi tilbake fire forteljingar om kva han har høyrt. 

Prosjektet er eit samarbeid om forteljingar frå vest, mellom Memoar, Jakob Sande senter for forteljekunst, Litteraturbåten Epos og Fjordkysten Geopark med kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll. Alle som har lyst til å høyre, og til å vere med i samtalen etterpå, er velkomne. 

Prosjektet: 

Kort fortald går prosjektet ut på å gjennomføre fire munnleg historie-intervju med spennande personar med tilhøyr i kvar av dei fire kommunane, og så å gjennomføre eit publikumsarrangement i kvar kommune med attforteljing av historier frå desse intervjuopptaka. (Intervjua er sperra med passord fram til vi har fått inn skriftlege samtykke til å fjerne passordet). 

Innsamlings- og dokumentasjonsfasen:

Askvoll - Rolf Bentås 

Hyllestad - Merete Iversen 

Fjaler - Daniel Toa-Kwapong 

Solund - Hans Utvær og Siri Linn Brandsøy 

Formidlingsfasen - fire arrangement i veke 44: 

Onsdag 1. november: Attforteljing i Fjaler (Løa/Gamle skulehuset i Sande-tunet): Bjørn Enes fortel om og samtalar med  Daniel Toa-Kwapong.Moderator: Maria Pile Svåsand frå Litteraturbåten Epos. 

Torsdag 2. noveber: Attforteljing i Stongfjorden (Gamle skulehuset): Bjørn Enes fortel om og samtalar med Rolf Bentås.Moderator: Maria Pile Svåsand frå Litteraturbåten Epos.

Fredag 3.november: Attforteljing i Hyllestad (Prestegarden) Bjørn Enes fortel om og samtalar med Merete Iversen. Moderator: Maria Pile Svåsand frå Litteraturbåten Epos. 

Laurdag 4. november: Attforteljing i Solund (Hardbakke): Bjørn Enes fortel om og samtalar med Hans Utvær frå Utvær og  Siri Linn Brandsøy med røter frå Indrevær. Moderator: Maria Pile Svåsand frå Litteraturbåten Epos.


Prosjektskildring: 

Innsamling - dokumentasjon og formidling av munnleg historie.

Prosjekt “Vestlandsminne” vil fyrst og fremst ha verdi som pilotprosjekt innan frivillig og profesjonelt arbeid med å dokumentere og levandegjere immateriell kulturarv. 

Forteljingar om levd liv er essensen av kulturhistoria. Her er frå eit tidlegare arrangement der Kjellaug Hatløy Bjergene delar nokre av sine, med intervjuar Bjørn Enes og publikum i Dale, Fjaler.

Utvikling av kulturlivet i fylket:

Prosjektet “Vestlandsminne” har som mål å lære opp og trene minnesamlarar slik at dei kan ta opp arbeid med å samle, dokumentere, ta vare på og formidle livshistorier frå dagens vestlendingar. Dei skal lære om etikk, intervjuopptak, dokumentasjon og indeksering, avlevering til sikringsarkiv og formidling gjennom digital publisering og opne publikumsarrangement. I løpet av hausten 2023 og våren 2024 har vi som ambisjon å hjelpe minst 30 slike minnesamlarar i gang, i tre delprosjekt: Eit i nord (Sunnfjord el. liknande), eit i midt (Nordhordland el.l) og eit i sør (Sunnhordland eller Hardanger).

Samarbeid og nettverk

Fyrste fase i prosjektet vil vere invitasjon til samarbeid med frivillige organisasjonar og institusjonar innan kulturvern og immateriell kultur i dei tre regionane vi har bestemt oss for i denne prosjektperioden. Dette arbeidet startar så snart vi har trygghet for finansiering. Vi har gode erfaringar med forankring av slikt arbeid i lokale muséumsavdelingar og lokale soge- og historielag, frå prosjekta “Krafttak for munnleg historie” og “Munnleg historie for alle”.

Dersom Jakob Sande senter for forteljekunst og Litteraturbåten Epos får realisert sitt turnéprosjekt om munnleg historie og forteljekunst, vil desse to prosjekta kunne samordnast til gjensidig nytte - mellom anna ved at deltakarane i “Vestlandsminne” kan bli inviterte til å observere intervjuopptak  og delta på kortkurs om attforteljing når bokbåten Epos landar i nærleiken.

Ein av våre erfaringar er at munnleg historie ofte har appell til enkeltpersonar som ikkje frå før er aktive i tradisjonelt frivillig kulturvern. Eit hovudmål i dette prosjektet er engasjere fleire slike personar i dei tre utvalde regionane i Vestland. Marknadsføring av kurs og trening gjennom Jakob Sandesenteret og bokbåten er ein veldig god metode for å nå slike ved sida av nettverksbygging og målretta kontakt gjennom sosiale media.


Ope for alle interesserte

Prosjektet vil rekruttere bredt, med mål om at marknadsføringa skal nå “alle” interesserte. Etter vår erfaring kan deltakarane si hovudinteresse både vere kulturhistorie, intervjuarbeid, digital publisering og arbeid med formidlingsarrangement. Alle desse arbeidsfelta er nødvendige for å utvikle eit godt lokalt arbeid med immaterielt kulturvern. Vi vil ikkje setje krav om særskilt forkunnskap, og vi vil så langt råd ta med alle som melder interesse for prosjektet. (Storleik på kurslokale vil vere begrensinga)

Kvalitativt nivå

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie, har sidan stiftinga i 2015 utvikla seg til den mest synlege aktøren innan munnleg historie i Noreg,

Hovudkontoret er i Bergen, men aktivitetane blir drivne over heile landet. Metodikken med førebuing og gjennomføring av lokale kurs og innsamlingsprosjket blei utvikla i åra 2018 - 2022 gjennom nasjonale prosjekt som “Krafttak for munnleg historie” og “Munnleg histore for alle”. I alt ar Memoar hatt ansvar for omlag 50 lokalhistoriske kurs og prosjektinitiativ over heile landet (bildet).  Memoar i Bergen har vore det viktigaste eksperiment- eller utviklingsområdet. Der finst det nå tre permanente intervjustudio og ein regelmessig aktivitet både med innsamling og formidling av livs- og yrkeshistorie og ei rekke tematiske innsamlingar. Nyleg vart landets fyrste lokallag av Memoar også stifta i Bergen.

Prosjektleiar vil vere historikar Sebastian Kvamsdal Kaasa. Han har ein master i historie frå UiB og er nå i gang med å førebu eit PhD-prosjekt som vil handle om munnleg historie som metode i kulturhistorisk forsking. CV er lagt ved.

Prosjektmedarbeidar vil vere minnesamlar, forteljar og frilansjournalist Bjørn Enes. Han har mellom anna bakgrunn som grunnleggar av Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie. Han har tidlegare erfaring frå leiing av omlag 40 introduksjons- og oppfylgjingskurs om munnleg historie over heile landet (sjå kart). Han var også prosjektleiar for “Krafttak for munnleg historie” (2017 og 2018) og vikarierande prosjektleiar i store delar av prosjektet “Munnleg historie for alle” (2019 - 2022). Og han var dagleg leiar av Memoar frå stiftinga i 2015 til årsskiftet 2021/22. CV er lagt ved.

Gjennomføring:

Arbeidet vil  bygge på metodikk utvikla gjennom prosjekta som er nevnte ovanfor, og frå erfaringar i prosjektet “Bergensminne” i 2022-23.

Aktivitetane vil bestå av:

-        Introduksjonskurs til munnleg historie / minnesamling. Kvart kurs vil bestå av to kursdagar og minst eit oppfylgjingswebinar 

-        Oppstart av lokale minneinnsamlingar

-        Formidlingsarrangement.

Målgrupper:

-        Frivillig kulturvern (aktive medlemmer av soge/historielag, mållag, museumslag mm)

-        Profesjonelt kulturvern (tilsette i musé, bibliotek og arkiv, utdanningsinstitusjonar).

-        Lokale media

-        Kunstnarar (profesjonelle og amatørar) innan forteljekunst, teater, litteratur og film)

Kursstart vil bli fastlagt saman med med arrangørar før sommaren.

Påmelding vil starte så snart dato og stad er bestemt. Vi vil nytte påmeldingssystemet til deltager.no.

3 Kurs: Vil bli gjennomført i perioden september -23 til april -24. Kvart kurs vil gå over to dagar eller ei helg, avhengig av medarrangørens ynskje. Dag 1 vil innehalde introduksjon til munnleg historie og intervju. Dag to vil gå grundigare inn på innsamling og dokumentasjon av munnleg kjeldemateriale i form av intervju.

Intervjuserie: Vi vil bistå kursdeltakarane/medarrangørane med oppstart av intervjuserie. Arbeidsmåten her vil variere, men vi vil bruke minst fire dagsverk på support og assistanse eller deltaking i ntervjuarbeid og dokumentasjon.

Webinar: Når arbeidet er i gang vil vi gjennomføre minst eitt oppfylgjingswebinar saman med deltakarar og medarrangørar Tema vil avhenge av framdrifta i arbeidet lokalt. Dei mest aktuelle alternativa er dokumentasjonsarbeid eller  førebuing av formidlgsdelen

Publisering: Det vil vere eit mål at utdrag frå eller heile intervjusamlinga skal gjerast tilgjengeleg for interesserte gjennom publisering på nett.

Formidling: Prosjektet skal bli avslutta med eit formidlingsarrangement på kvar av dei tre plassane. Formidlingsarrangementet an innehalde  eit av fylgjande format:
(Bildet: Forteljapanel på Sjøfartsmuseet i Bergen, 18/2-23)

      Intervju med publikum: Ein interessant person som har blitt intervjua i blir intervjua på nytt framfor publikum.

      Forteljarpanel: Panelsamtale mellom ein moderator og to til fem forteljarar. For at dette skal bli vellukka, er det vår erfaring at moderatoren bør vere ein intervjuar og at deltakarane bør ha blitt intervjua ein til ein.

      Attforteljing: Ein dyktig formidlar og intervjuar fortel tilbake til eit av intervjuobjekta om korlies ho/han opplevde og oppfatta intervjuet.


Oppfylgjing av dei mest interesserte deltakarane: Dei av deltakarane som gjerne vil vidareutvikle seg innan denne formen for kulturvernarbeid - som intervjuar, dokumentasjonsmedarbedar eller formidlar - vil bli invitert til å delta vidare saman med Memoar eller andre.

Digital formidling:

Vi vil etablere eiga nettside for prosjektet med adresse vestlandsminne.memoar.no. Sida vil i starten innehalde prosjektskildring og invitasjon til deltaking både for frivillig og profesjonelt kulturvern og for interesserte enkeltpersonar.  Etter kvart som prosjektet utviklar seg, vil førehandsomtale og opptak avformidlingsarrangement bli publiserte der. Sjølvsagt vil også sluttrapporten bli publisert der.

Alle personar som blir intervjua, vil bli oppmoda om å dele heile eller utdrag av sine forteljingar. Vi etablerar eit skriftleg samtykke med kvart intervjuobjekt der det mellom anna vil stå at det er intervjuobjektet som har all makt i spørsmålet om publisering - bortsett frå at vi vil sikre oss rett til å fjerne eventuelle utsagn som måtte stri mot god presseskikk eller norsk lov før vi publiserar.

Dersom nokon skulle ha behov for utfyllande informasjon, kan prosjektleiar kontaktast på adressa sebastian@memoar.no.  Prosjektmedarbeidar Bjørn Enes kan kontaktast på adressa bjorn@memoar.no