Paul Henriksen

LOGG: 

0:09 Paul Henriksen bor på Hvaler, født 27.11.1948, bor på Dypedal på Hvaler

1:15 Vedtak om å opprette nasjonalparken Ytre Hvaler 2002-2007 

 01:30 Referanseområder, tøff debatt for og i mot opprettelsen av disse områdene

2:25 Det norske vedtaket om opprettelse av nasjonalpark sammenfalt med tilsvarende svensk debatt. 

2:43 Redusere utslipp, få tilbake fiske bestanden som også den gangen, (tidl. 2000-tall) var under sterkt trykk.

3:06 Torskebestanden er som mange vet under sterkt trykk og fisken i Skjelsbusundet mellom Vesterøy og Spjærøy er borte. Mindre makrell og hvittingen er borte.

3:37 Tematikken rundt Oslofjorden har vært debattert i Oslofjorden friluftsråd. De har også biratt og koordinert miljøtiltak. I 2020 kom det en overordnet plan for tilbakeføring til en god standard i Oslofjorden

4:34 Det må settes i verk drastiske tiltak for Oslofjorden. Dette gjelder alle som har et forhold til Oslofjorden, (industri, landbruk, fiske og enkeltpersoner)

5:20 Det er en sterk bevissthet i fiske og landbruksnæringen, men det debatteres rundt utfordringene knyttet til næringsinntektene til fiskere og bønder.

5:50 Industrien har gjort, og gjør en god jobb med å minske utslipp i Oslofjorden

5:53 Borrgegaard har vært en stor bidragsyter til å forsøple har gjort store grep for å hjelpe på situasjonen.

6:21 Det siste året har blåskjellene kommet tilbake i Skjeldsbusundet. Bildet er ikke helsvart.

6:44 Nitrogenrensing og overflatevann som skulle vært igjennom rensesystem. Her er det en stor jobb å gjøre

7:30 Oslofjorden friluftsråd gjør en viktig jobb også med å sikre allmenheten tilgang til fjorden og motarbeider en nedbygging av strandsonen.

8:06 Et viktig redskap for rydding og bevissthet rundt det å holde fjorden ren

8:27 Et skip som forulykket i nordsjøen forårsaket store mengder plastpelletsforurensing

8:41 En ordning hvor folk kan levere inn båtvrak for å forhindre forsøpling av båtvrak langs kysten

9:54 Kystlotteriet var også involvert i opprydningen etter pelletsforurensingen

10:48:00 Syre fra industrien gikk rett i sjøen

10:54:00 Unger fabrikker i Fredrikstad er en stor kjemikaliefabrikk

11:27:00 Naturvernforbundet gravde opp tønner med kjemikalieavfall på Øra i Fredrikstad

11:56:00 I det store perspektivet tror jeg industrien har kommet lengst (Personlig observasjon uten konkret belegg).

12:24:00 Tidligere gikk kloakken i sjøen, det skjer i mye mindre grad i dag.

12:37:00 Kloakkutslipp fra fritidsbåter, deponier for kloakk for fritidsbåter, mange ting har blitt bedre.

13:45:00 Har vært redusert et par år, men kommer tilbake og er i ferd med å vokse igjen.

14:08:00 Har forsket på ærfuglbestanden, mangel på mat var antagelig årsaken til en tilbakegang. Skarven har også kommet de siste tiårene.

15:33:00 Har kommet i store antall det siste tiåret og utgjør en trussel for landbruket. Betimelig spørsmål om utvidet jakt på gjess

17:18:00 Forskningsstasjon på svensk side som formidlet marin økologisk kunnskap til de svenske fiskerne. Dette møtte ingen interesse fra norske fiskere, men dette var en tidligere generasjon fiskere. Bevisstheten blant yngre fiskere i dag er større.

19:42:00 Håper vi beholder en bevissthet, men det skjer ting som forstyrrer dette, krig, kullkraftverk som settes igang igjen. Det er mye positivt som skjer, men det skal større grep til.

21:15:00 Man kan søke som privatperson om tilskudd til vedlikehold av ørretbekker hos fylkesmannen, nå statsforvalteren. Norges jeger og fiskerforening er viktige bidragsytere.