Ole Richard Nilsen

Ole Richard Nilsen født 14.11.1958 som bor på Øvre Langekil på Vesterøy på Hvaler, forteller om fisketurer og observasjoner av forskjellige typer sjøfugl i barne og ungdomsår. Han mener det skjedde forandringer i sjøfuglbestanden på 1980-tallet. Noen arter, (makrellterna, skarv og hegre) som ble borte og kom tilbake. Han forteller også om ørretbekk prosjektet (Rosa reker) på Vesterøy som får tilskudd av kommunen til å restaurere ørretbekken på Langekil. Store deler av denne ørretbekken ble lagt i rør for ca. 30 år siden. Ole Richard deler også betraktninger om fredning av torsk og hummerbestanden i Oslofjorden. Klima og miljøforandringen har ikke påvirket hans personlige arbeidssituasjon (han har arbeidssted i Oslo).

Det fremkommer en del informasjon og fortellinger om foreldre og besteforeldres bruk av naturen og deres verdier knyttet til bærekraft sett fra datidens perspektiv. Man skulle ha respekt for naturen, og det var en tanke om å bevare og bruke naturen på en måte som ville komme kommende generasjoner til gode. (1950-60 tallet). Han mener den tiltagende graden av forurensing er grunnen til at vi i dag ser mer forsøpling i naturen. Også her kommer det noen tilbakeblikk og historiske/globale perspektiver som for eksempel et scenario med et eventuelt utbrudd av vulkanene i Yellowstone nasjonalpark i USA og hvordan det vil påvirke hele jordens klima satt i forhold til hva som forurenser i dag.

Han mener boplikt og en bevisst holdning til bruk av natur og miljø er avgjørende for Hvalers fremtid, igjen eksemplifisert gjennom noen historiske eksempler. Han trekker frem hvordan Hvalers befolkningstall har gått i bølger opp igjennom historien med utgangspunkt i storhetstiden med en stor forekomst av stenhuggervirksomheter på Hvaler på begynnelsen av 1900-tallet.

Intervjuet avsluttes med noen synspunkter på hvordan boplikten er avgjørende for Hvalers fremtid. Skal det bo fastboende her, eller ressurssterke pensjonister og rike mennesker fra Oslo som bruker Hvaler som feriested.


LOGG:

0:39 Barndom, fisketurer,sjøfugl, ålekråke (Skarv)

1:37 Endring i sjøfuglbestand

2:05 Øretbekk, Langekil, Vesterøy, lokale tilskudd til restaurering av ørretbekk

4:04 Ikke veldig bekymret, naturen går i faser, optimisme/pessimisme

5:15 Optimisme og pessimisme

6:04 Krisemaksimering og opphausing

7:10 Freding av torskog hummer

9:14 Tilbakeblikk - hva gjorde foreldre og besteforeldre for å bevare natur og miljø?

10:22 Kun nedbrytbart metall og papir ble kastet i naturen, organisk avfall i kompost

12:20 Forurenseing

13:26 Yellowstoneutbrudd vil få konsekvenser for hele jordkloden

16:24 Viktig å bevare natur og miljø for ettertiden

17:20 Nødvendig for å bevare bosetning på Hvaler

18:25 Stenhuggerne, 1910 omtrendt samme innbyggertall som i dag, med noen variasjoner

18:50 Høy grad av tilflytning til Hvaler av ressusjsterke pensjonister