migrasjon 2025

I 2025 er det 200 år sidan det fyrste norske emigrantskipet - "Restaurationen" - la ut på reisa frå Stavanger til New York.  Det er bakgrunnen for at ei lang rekke norske institusjonar og organisasjonar arbeider med ei stor utvandringsmarkering i 2025. 

I den levande munnlege kulturen i dag, finst det mange spor - både frå gamal utvandring, dagens norske diasporaer ute, og frå nyare innvandring og utanlandske diasporaer i Noreg. Memoar arbeider for å bygge eit breidt partnarskap rundt ei stor nasjonal minneinnsamling om migrasjon. i 2024, 2025 og litt av 2026. 

Samarbeidsavtale med 

Landslaget for Lokalhistorie er klar 

Avtalen som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom Memoar og Landslaget om den landsomfattande minneinnsamlinga "Migrasjonsminne" er nå klar. Avtalen skildrar arbeidsdelinga mellom partane, og korleis innsamla materiale skal forvaltast. Viktige punkt er at eigedomsretten til både skriftlege og munnlege ytringar blir liggande hos forteljarane, dvs dei som blir intervjua eller svarar  på den skriftlege innsamlinga. Dei får såleis også "vetorett" om bruken. Så sant dei samtyikiker, skal innsamla materiale kunne brukast både lokalt og som landsomfattande samling. 

Partane skal også samarbeide om å få minnesamlingar og munnleg historie anerkjend som bevaringsverdig kulturarv, og ansvar for langtidsarkivering plassert. 

2024-01-25-Samarbeidsavtale mellom Memoar og Landslaget for lokalhistorie.pdf
Migrasjonsminne - Mangfaldsnettverket-22-01-2024

Mål:

Skape ei stor samling av immateriell kulturarv i form av minnetekstar og  intervjuopptak med personar frå heile landet og alle samfunnslag om livserfaringar knytta til migrasjon frå og til Noreg gjennom dei siste to hundre år, sikre langtdsbevaring a v samlinga i ein offentleg finansiert biblioteks- eller arkivinstitusjon, og legge samlinga til rette for bruk i offentleg ordskifte om migrasjon og for bruk i formidling, forsking og annan kulturproduksjon.

Metode:

Breidt samarbeid med Den nasjonale komiteen for utvandringsmarkeringa, Landslaget for lokalhistorie, andre frivillige kulturvernorganisasjonar og musé over heile landet.  Lokale og/eller tematiske  innsamlingar av migrasjonsminne, i samarbeid mellom frivillig kulturvern, abm-institusjonar og skular.  Ei spørjeliste med innsamling av skriftlege tekstar om migrasjonsminne. Ein serie formidlingsarrangement i løpet av 2025.  

Framdriftsplan:

2023-11-27-Migrasjonsminne.pdf

Sjå og kommenter gjerne utkastet vi arbeider med! 

Send kommentarar til post@memoar.no 

Nest-leiar i LLH Kari Stumberg Omholt, inn i styringsgruppa