Logging og dokumentasjon


Intervjuet blir logga med søkbare stikkord og tidskoder. Her skriv vi og eit kort samadrag av innhaldet. Logg med tekst sendes til forteljaren for godkjenning. Videofil, samtykke, tekst og logg skal arkiverast og publiserast saman.

SAMTYKKE

Alle intervju må ha skriftlig samtykke. Mer om avtaler: memoar.no/avtaler

Loggeskjema 2023

INTERVJULOGG

Her ligg skjema for intervjulogg. Klikk opp i hjørnet for å få tilgang og lag ein kopi.

SKanne-app

Bruk Adobe scan på mobiltelefonen for å skanne samtykket og sikre ein digital kopi.

Denne siden er tilpassa dei som har vore på kurs i munnleg historie. Ta kontakt, så hjelper vi deg med intervju. Har du samtykke kan vi samarbeide om å publisere. Ta kontakt om dere lurer på noe post@memoar.no eller 92256277

Avansert: logge med Lenke til tidskode

 • Utgangspunktet er videoadressa i Vimeo (f.eks. https://vimeo.com/249412454

 • Så legg du til #t= for å peike på tidskode

 • Deretter legg du inn tidskoden med antal timar som tall+h, antall minutt som tal+m og antal sekund som tal+s - alle utan mellomrom. Eksempel: #t=1h23m12s

 • Dermed peikar koden https://vimeo.com/249412454#t=1h23m12s til ein time. 23 minutt og 12 sekund inn i intervjet.

SLIK GJENNOMFØRER VI opptak, avtale og arkivering

 • Før intervjuet, går intervjuer og forteller gjennom avtale om opptak, arkivering og bruk. Dersom alle er enige starter intervjuet.

 • Etter intervjuet signerer vi avtalen i to eksemplarer, ett til den som blir intervjua og ett til Memoar sitt arkiv.

 • Vi anbefaler å ta bilde/scanne samtykket med en gang. Adobe scan er en god telefon-app.

 • Den som har gjort intervjuet laster opptaket og scannet av avtalen til en transportmappe i Dropbox. Tilgangen til mappa får du av Memoar.

 • Redigeringsprogram: Memoar har avtale med WeVideo som har eit enkelt, skybasert redigeringsprogram. Munnleg historieprosjekt som treng det, kan leiga ein av våre lisensar for å redigera video. Du kan bruke ditt eige redigeringsporgram om du vil.

 • Den som har gjort intervjuet eller medarbeidere i Memoar som har signert taushetserklæringa, redigerer bort «rusk i opptaket» før intervjuet starter og etter intervjuet er over. MERK - hvis de som ble intervjuet ønsket å fjerne innhold under intervjuet, redigerer vi bort dette også før vi arkiverer fila i fullformat.

 • Arkiveringsfila i fullformat skal avleveres til en arkivinstitusjon knyttet til prosjektet.

 • Utfra arkivfila blir det laget en ny videofilm. Intervjuet får en innpakning etter en mal. Vi legger ikke tekst oppå selve intervjuopptaket, men legger til et start-og sluttbilde. Vi lager frontbilder til alle prosjekta i Memoar.

Startplakat med navn på prosjekt og den som blir intervjua

Sluttplakat med hvem som har intervjuet, når og hvor


 • Opptaket med start- og sluttbilde blir lastet opp til videotjenesten Vimeo.com, beskyttet med et passord.

 • Fortelleren får nettadressa til opptaket + passordet. Det er kun fortelleren og de som har arbeidet med opptaket som vet dette passordet. Intervjuet kan lastes ned slik at det skal bli lettere å se opptaket for de som ikke har internett.

 • Fortelleren (den som har blitt intervjua) oppfordres til å se gjennom opptaket.

 • Er det noe i intervjuet som fortelleren ikke vil publisere på internett, ber vi om et notat, slik av vi kan redigere bort innholdet før publisering. Det kan også hende at vi i Memoar må klippe bort uttalelser vi mener bryter med presse-etiske hensyn. Vi vil opplyse om bakgrunnen for denne klippingen.

 • Videoen blir nå redigert ned til en publiseringsfil uten innholdet som forteller/Memoar ville ta bort.

 • Den « gamle» filmen blir sletta fra Vimeo og den redigerte filmen blir lastet opp istedenfor. Denne fila er også beskyttet med passord som kun fortelleren og de som har arbeidet med opptaket som vet. Intervjuet kan lastas ned slik at det skal bli lettere å se opptaket for de som ikke har internett.

 • Nå startar dokumentasjonsarbeidet: En person som har gitt taushetsløfte skriver et kort tekstsamandrag og en logg fra opptaket. Loggen er en stikkordsliste med tidskoder over innholdet i intervjuet.

 • Tekstsammendrag og logg sendes til fortelleren for godkjenning. Vi retter feil som blir oppdaget.

slik fyller vi ut Samtykke til publisering (skjema med tre ruter på memoar.no/avtaler)

 • Når alt er greit med intervju og logg fyller vi ut Samtykke til publisering av munnleg historie. Denne avtalen er ei oppfølging av samtykket som ble signert på intervjudagen. Vi har to avtaler for å forsikre oss om at personen som er intervjuet forstår at: når passordet blir fjernet, vil denne videoen bli tilgjengeleg for alle som finner fram til intervjuet på Internett.

 • Ved samtykke fjerner vi passordet, slik at video, tekstsammendrag og logg blir synlig på internett. Du kan finnet intervjuet på Memoar.no og Minner.no. Opptaket kan også bli synleg på lokal museum, historielag eller andre samarbeidspartnarar sine sider, og det vil kunne bli delt t i sosiale media og på internett.

 • Forteljaren kan seinare endre eller trekke tilbake sine samtykke.

RESPEKT OG HENSYN

 • GI OMSORG: Når vi snakker sammen skal vi vise respekt, omsorg og verdighet. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

 • VÆR ROLIG: Ikke hev stemmen, kall opp folk eller avbryt ressonement.

 • VÆR NYGJERRIG: Å lytte handler ikke om å være stille, men å være tilstede og nygjerring.

 • TOVEIS-KOMMUNIKASJON: Et intervju er en samtale med to parter. Vær forberedt både på å spørre og å svare.

Dette klipper memoar BORT fra intervjuet

 • TILSVARSRETTEN: De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Derfor blir beskyldninger klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • RASISME OG MOBBING: Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker. Derfor blir karakteristikker klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • PERSONLIG INTERVJU MEN IKKE PRIVAT: Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Derfor blir private detaljer om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • FORHÅNDSDØMMING: Unngå forhåndsdømming i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Derfor blir dømmende utsagn om andre klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • BARN ER ANONYME: Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Derfor blir identitet til barn og ung klippet bort fra intervjuet før vi publisere det.

 • SELVMORD: Omtale av selvmord og selvmordsforsøk klippes bort fra intervjuet.

 • BILDER TATT I OFFENTLIG SAMMENHENG: Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Eksempel. Et bilde tatt av Memoar fra pride i Bergen kan brukes som illustrasjon som Pride i Bergen, men ikke i Pride i Berlin.

 • POLITIKK: Ikke debatter politiske meninger med den du intervjuer. Muntlig historie handler om å fortelle og lytte.

Lenker til informasjon om etikk og intervju. Memoar bruker «Vær varsom plakaten» til Norsk journalistlag

AVANSERT: Merking av arkivmateriale

 • Alle opptakene og dokumentasjonen som lastes opp skal minst ha navnet på den som blir intervjuet.

 • Det er ikke så viktig om det står Ole Olsen eller Olsen Ole.

 • Får vi til dato også er det gull.

 • Samtykker skal scannes som pdf, ikke som bildefil. PDF = standardformat i arkivene fordi den kan leses uavhengig av program. Adobe scan er et godt program for mobiltelefonen. Du bare holder mobiltelefonen over arket som blir alt gjort automatisk.

 • Sammendrag og logg skal lastes opp som pdf-print i tillegg til regnearket. Scannet skal også deles med den som blir intervjuet.

 • Sammendraget skal være endel av regnearket med loggen, slik at vi får færre dokument knytta til hvert opptak.

 • Fronten lager tydelige samlinger og gir videofila identitet. i 2022 har vi gitt alle prosjektene har ferdig frontbilde med prosjektnavn og laget en ny mal for redigering. Dette gjør det enkelt for de frivillig å redigere. Poenget er også å få en kontrollert grafisk start slik at samlingene våre har verdige presentasjoner/thumbnail av de som forteller. De grafiske filene ligger på wevideo og kan evt. lastes ned derifra. Bak fronten bruker vi bilde, stillfoto.Vi velger et fint sted i videoen og lager et screenshot. Det skal IKKE være lyd under fronten. Intervjuet og navnet skal starte etter sekundene med frontbilde. Poenget med å slutte med lyd på frontplakat/skrift er mulighet til å ta utdrag av publiseringsfila uten at det grafiske følger med.

 • Filmen skal være en selvstendig enhet - uavhengig av hva som legges til av kontekst på hjemmesiden. Filmen som er publisert må inneholde noen arkiv-element som gjør at de som vil bruke intervjuet forstår hvem personen er. Eksempel: Vi sitter nå i studio Bryggen i Bergen, datoen er 25. september og den som intervjuer er Klara Hermansen.

 • Alle intervju skal sette fortelleren i kontekst: Hva heter du? Når er du født? Hvor ble du født? (kvinne - hva er pikenavnet ditt?) Hva het foreldrene dine? Når er de født Vet du pikenavnet til mor? Hvor kommer foreldrene dine fra? (Hvis noen ikke vet, eller ikke vil svare av personlige årsaker er dette greit. Dette er offentlige opplysninger - ikke noe som skal klausuleres.)