Anders Brynildsen

Anders Brynildsen snakker om hvordan landbruket har påvirket naturen og miljøet rundt Oslofjorden. Anders er kritisk til dreiningen mot en monokultur og kanaliseringspolitikk i landbruket. Det snakkes også litt om en mulig pågående kornkrise på grunn av Ukrainakrigen og et mål om høyere grad av selvforsyning fra den norske regjeringen.


Anders tar til orde for at det også tidligere har forekommet fiskedød, og at dette ikke er noe nytt fenomen. Hummerfiske har lenge vært underlagt begrensninger. Jordbruket i tidligere tider berøres også, og Anders mener at landbruket før i tiden var mer bærekraftig og bedre for naturen enn slik det drives i dag.

Han forteller om slam fra mudring av indre Oslofjord som ble dumpet lengre ut i Oslofjorden og at man etter hvert begynte å ta slammet på land, tørke det, tilsette kalk og brukte dette til gjødsel i landbruket. Anders er kritisk til bruken av søtningsstoffet asparam som uspaltet går ut av menneskekroppen og til slutt ender i sjøen.

Slutten av intervjuet dreier seg om haldenvassdraget, treforedlingsindustri og hvordan den tidligere var svært forurensende.LOGG:

1:27 Det har skjedd mye de siste 50 årene. Det første var at man begynte å tette siloer for å forhidre avrenning fra disse i vassdrag og innsjøer. Dette gjaldt hele Oslofjorden. Det samme ble gjort mht. Avrenning fra gjødselkjellere.

2:45 Høstpløyd jord er mer tørkesterk neste sommer. Vårpløying hindrer jordens kapilærevne. Dette var for mange uheldig, men man ble kompansert for ulempene. Det organiske næringsinnholdet i matjorden har sunket med 10-20 prosent siden 1950-tallet.

4:23 Ensidig dyrkning er uheldig for å bevare næringsstoffene i matjorden.

5:20 Nye miljøtiltak som er på trappene virker produksjonsbegrensende med tanke på en pågående korn og matvarekrise.

05:31 På den ene side legges det stadig strengere restriksjoner på landbruket, samtidig mener stortinget av vi må øke graden av selvforsyning.

5:44 For mange bønder er det et tankekors at det er matvareproduksjon som er forurensende, mens kloakk, industriavfall og drenering er "greit"

6:33 Fiskedød, funn av døde seler har også forekommet tidligere. Noen ganger kræsjer de biologiske faktorene slik at det forekommer algeoppblomstring

6:55 Moderne forskning har slått fast at det er lite fisk i fjorden.

8:59 Hva slippes ut av andre ting, (enn fra jordbruket) Har vi kontroll på det, og hvem etterprøver regelverket?

9:26 Hva slags avfall kommer fra motorveiene av gummi, svevestøv og spyleveske?

9:39 Hele Oslofjordområdet har blitt enormt utbygget siden krigen. Naturen tar ikke opp dreneringsvannet fra denne utbyggingen.

9:57 Drenering fra skogbruk, industri, moterveier går i havet. Denne dreneringen tar med seg mye avfallsstoffer.

12:27 Store forandringer i landbruket etter krigen og på 60 og 70 tallet. Mye husdyr og vekselbruk. Dette var bedre for naturen med hensyn til forurensing og erosjon.

12:47 En sentralisering av landbruket som resulterte i ensidig korn og grønnsaksdyrking langs kysten og i flatbygdene og storfe/husdyrdrift i fjellbygdene og høyereliggende områder.

14:17 Dyrking av fangvekster binder matjorden og hindrer erosjon som er bra for miljøet i sjøen.

16:54 Fiskere der forteller at der er lite fisk i fjorden

17:04 Allerede da Anders var barn på 1960 tallet var det restriksjoner på hummerfiske. Anders ser ikke så mye forandringer, annet enn at det kan se litt dødt ut ved vannkanten ved noen strender.

17:56 Tillit til fagfolk

18:19 Svaner så man ikke da Anders var liten og gås var sjeldent. Alke er sjeldent og ærfugl ser man litt av.

19:03 Småfisk og krabber ses ofte på grundt vann

19:29 Et ironisk blikk på forskning

19:45 Det usikkert hvor ren indre Oslofjjord var på 1930 tallet eller på 1960 tallet på grunn av manglende renseing av kloakk, siloavrenning, industri (Nyland og Akers mek.)

20:37 Slam ble dumpet ved Filtvedt og ble beordret dumpet ved ferder i steden. I steden ble slammet tørket og blandet med kalk og ble brukt til gjødsel.

21:02 Slammet innehold mye fosfater som kunne gjøre nytte som gjødsel.

21:49 Denne måten og utnytte slam fra mudring på er bedre enn å dumpe det et annet sted i havet.

22:23 Aspertan (søtningsstoff) brytes ikke ned i menneskekroppen og går videre ut i havet og kan påvirke fiskebestanden. Vi tukler med naturen.

23:36 Flatehogst endrer naturen dramatisk. Jorda blir liggende nakent og eksponert for regn. Røttene vil ikke lenger dempe vanngjennomstrømning som igjen fører til større mengder overskuddsvann.

24:27:00 Haldensfjorden er trang. Mye treforedlingsindustri. Et badested ble lagt ned på grunn av forurensing fra denne industrien. I dag kan man bade i havna i Halden.

26:28:00 Et ettertraktet produkt til tekstilindustrien ble produsert i Halden. Renseteknologi ville være på plass, men fabrikken ble nedlagt.

27:12:00 Treforedlingsindustrien var veldig forurensende og fantes også ved Drammenselva og ved Numedalslågen.