arbeidsgrupper som treng folk i Bergen:   

Tirsdag 22/8 hadde lokallaget i Bergen eit svært vellukka ope medlemsmøte i Bergen,  med veldig gode og målretta diskusjonar. Vi fekk organisert fem arbeidsgrupper. Alle fem tar imot fleire frivillige - skriv til arbeidsgruppene gjennom kontaktpersonane  her:  

Memoar, Kystmuséet i Øygarden, Vestnorsk Utvandrarsenter på Radøy og Fjellkoret har innleia eit samarbeid om å samle munnleg kjeldemateriale om amerikaminne og migrasjon i kommunane Øygarden og Alver. Arbeidsgruppa skal vere med i planlegging og gjennomføring av av to intervjuseriar med etterarbeid. Erfaringane skal brukast til å bygge opp ei større nasjonal minne-innsamling som markering av Utvandrarjubileet i 2025. Les meir www.memoar.no/bergen/utvandrarjubileet

Kontakt: Sebastian Kaasa - via utvandrarjubileum@memoar.org 

I samarbeid med Bergen off. Bibliotek arrangerar denne gruppa arrangement med munnleg historie intervju med lokalhistoriske primærkjelder i Bergen. Arbeidet går ut på å finne fram til interessante personar, førebu og gjennomføre eit fyrste-intervju i studio og førbu/planlegge arrangement med publikum i Auditoriet på biblioteket i månadane septembger, oktober og november pluss januar, februar mars og april. Gruppa er godt innarbeidd. 

Kontakt: Ada Freng - via bergensminne@memoar.org 

I samarbeid med Team inkludering i Bergen off. bibliotek skal vi bygge opp ei ny arbeidsgruppe av same type som “Bergensminne”  for å gjennomføre ein serie arrangement der ulike “usynlege bydelar” skal få dele sine munnlege historier og minne. Tidlegare har vi hatt “Det tamilske Bergen”, “Det ukrainske Bergen”, “Pilgrimsbyen Bergen” og “Det skeive Bergen”.  Bli med å oppdage og framsnakke mangfaldet i byen vår!  Meir: https://www.memoar.no/bergen/immaterielle-bydelar 

Kontakt: Florentino Bulnes via immat-bydel@memoar.org  

Vi har planar om å samle, dokumentere, arkivere/avlevere  og formilde munnleg historie om å lokal utvikling av bærekraft. Vi treng frivillige til å vere med i alle ledd av arbeidet. (Dette er del av eit internasjonalt samarbeid)  Les meir

Kontakt: Kristine Fjordheim berekraft@memoar.org I prinsippet kan alle innbyggarar i Bergen bruke Memoars intervjustudio på Bryggen. Men dei som skal bruke det, må jo lærast opp. Og vi må ha ettersyn slik at vi er sikre på at det alltid er ryddig og reint når neste kjem, at batteri er lada opp og at ikkje noko utstyr blir borte. Og sjølv om vi har fått 60.000,- i støtte frå Bergen Kommune, så er ikkje det nok til å betale hus- og nettleige. Så vi må få inn litt meir pengar og. Denne gruppa kan evt. også få ansvar for 3 kortkurs i privat minnesamling under  kulturdagar i  Åsane, Fana og Fyllingsdalen & Laksevåg

Kontakt: Bjørn Enes via studio@memoar.org 

Memoars mål er eit nasjonalt senter for munnleg historie i Bergen. Eit hovudspor fram til det, er å bygge det som ein del av det nye senteret for immateriell kulturarv (SIMKA) som er skildra i kommunens kulturstrategi. Dette prosjektet vil handle om alliansebygging og politisk arbeid inn mot bystyre, fylkesting og Storting. 

Meld interesse via simka@memor.org - les meir: www.memoar.no/bergen/neste-etappe

Andre Prosjekt hausten 2023: