Telemark - i samarbeid med USN Bø

Publiseringsdato: 11.okt.2019 08:46:06

Kontaktperson i Memoar: Bjørn Enes - bjorn@memoar.no

6/11-19: Epost - "Vi har sett på forslaget ditt, og vi har diskutert muligheten for å få dette til til våren. Dessverre strander det på økonomien. Vi kommer ikke unna at dette vil koste universitetet noen tusen, og det er det nok ikke – beklageligvis –  åpning for. Jeg beklager dette på alle måter. Men jeg skal jobbe videre med å søke å finne løsninger for seinere semestre, og trolig vil et slikt opplegg som du presenterer, passe enda bedre for BA-studenter."

 

20/10-19 sende Memoar dette forslaget til Kulturstudiet i Bø: 

Forslag til program for kurs og intervjuinnsamling  i samarbeid med Kulturstudiet på USN Bø:

Førebuing: 

USN Bø og/ eller Telemark Historielag tar ansvar for å kontakta personar som kan intervjuast. Det kan vera fint å arbeida vidare med lokal historie og kultur i Vest-Telemark etter den gode starten i fjor.

Etter vår erfaring er det klokt å velgja opne og breie vinklingar på minneinnsamlingar, for eksempel “lokal historie”, “Anleggsarbeid” el.l..  

Forteljaren (den som blir intervjua) bør vera faktisk hovudfokus, hennar/hans livsminner og livserfaringar. Kvart intervju kan gjerne gå djupt inn i særskilte tema - f.eks. lokale krigsminne, eller store hendingar. Problemet med å formulerafor smalt fokus er at vi då lett går glipp av andre og kan hende like interessante ting som forteljaren har opplevd. 

Det er veldig gunstig dersom musé/historielag så snart som råd tar kontakt med minst ein (maksimalt 18) av dei som ein ynskjer å intervjua, og gjer avtale om intervjuopptak. 

Kursdeltakarane bør orienterast om at dei kan velgja mellom å delta berre på kursdagen (dag 2), kursdagen og ein praksisdag (dag 2 og 3) eller alle tre dagane. 

Dag 1 - Intervjuopptak: 

Vi har med utstyr nok til tre parallelle opptakstasjonar, og folk til å bemanna to av dei. Vi vil gjerne gjera minst eitt av intervjua sjølve. Det kan gjerast opp til 9 intervju på dag 1. Kursdeltakar(ar) som blir med på dag 1 vil få rikeleg høve til å vera med på opp- og nedrigging av utstyr og å  observera, vera med-intervjuar eller intervjuar. 

Dag 2 -Kursdag: 

Gjennom heile kursdagen vil vi arbeida med eitt av opptakafrå dag 1. Det viktigaste målet med kurset bør vera å “utdanna” folk som kan bli aktive med etterarbeid, dvs dokumentasjon og formidling av innhaldet. Men me skal også bruka eksempelet til å læra om både intervju og munnleg historie allment. Vårt forslag er slik:

09:00 Opning - velkomst - presentasjonsrunde

10:00 Logging - kunsten å definera “perler på ei snor” (Start logging av 

eksempel frå dag 1)

11:00 Intervjuaren. Spørsmåla. Magien i den gode samtalen.

Etikk - ansvaret med å attfortelja andres historie.  

12:00 Forteljaren - minneteori, kjeldekritikk. “Historie nedanfrå”.

Ytringsfridom. Opphavsrett. Kven eig ei livsforteljing?

12:45 Lunsj 

13:30 (Kultur-)historiske emneknaggar: Den kalde krigen - 

Den tredje industrielle revolusjonen - Kvinnene - Globaliseringa. 

14:30 Vidare logging 

15:30 “Memoar i prosessen - Minner for evigheten”. 

Publisering på Memoar.no og avlevering til Folkeminnesamlinga gjennom Minner.no

16:30 Vidare planar og evaluering. 

17:00 Slutt 

Dag 3 - Nye opptak og/eller etterarbeid:

Vi har gode erfaringar med å bestemma innhaldet av dag 3 på “demokratisk vis” på tampen av kursdagen. Vårt forslag vil vera enten å prioriter flest mogleg opptak, eller å prioritera flest mogleg ferdig gjennomførte produksjonar (opptak - dokumentasjon - arkivering/avlevering - formidling).

Etterpå:

Vi har rekna med opp til 20 timar arbeid med dette prosjektet etter at me kjem heim att. Dei kan brukast til:

Oppfylgjing/repetisjon: 

Me veit ikkje enno om me vil ha ressursar til eit gratis oppfylgjings- eller repetisjonsbesøk. Men så sant det vil la seg finansiera, vil me gjerne koma på eit nytt besøk etter 3-6 månader for å hjelpa til med å bygga opp eit kontinuerleg arbeid med munnleg historie. 

Samtalare om kurs/opptaksøkt saman med Kulturstudiet i Bø. Målgruppe 1 studentar på Kulturstudiet