Reidar Stang

Reidar forteller om somre både i nyere tid og i barndommen sin hvor det var ekstremt mye regn, og veldig milde vintre. Han gir et godt bilde av hvordan han har sett forandringer på havbunnen som dreier seg om gråe og døde felt på havbunnen, og mye trådalger som fester seg til, og dreper tang. Forurensingen av Oslo havn, og de vidtrekkende konsekvensene av dette berøres også grundig. Han forteller mye om sine observasjoner hvordan industri og landbruk har påvirket naturen og miljøet i skjærgården.

Reidar stiller seg kritisk til mye av mediedekningen av miljøproblematikk. Han mener at pressen er historieløse og hopper bukk over at det også i tidligere tider fantes skiftende klima og miljøutfordringer. Han viser til konkrete nyere og eldre forskningsresultater som bekrefter dette. Han mener «storplast» fra skipsfart og oljeplattformene er ett av de største miljøutfordringene i havet i dag, men det er lettere å «ta» den jevne forbruker enn å gå på storindustrien. Det er store økonomiske interesser involvert.

Reidar forteller om et jordras i Trøgstad i 1967 hvor mange boliger og gårdsbruk gikk tapt. Han henviser også til jordraset på Gjerdrum i desember 2020, tidligere varmerekorder som fortsatt står (Nesbyen og Hemsedal).

Han forteller om at han blant venner og jevnaldrende opplever motbør i sin kritikk av mediedekningen av dagens miljøutfordringer, og at dette undrer han. Han opplever at det ikke snakkes så mye om miljøutfordringene i hans generasjon, og at tilliten til IPCC og mediene er sterk. Videre henviser han til personlige observasjoner av varierende sjøfuglbestander, trådalger på blæretang. Reidar synes det mangler allmenn orientering om landheving og senkning, og at mye av dette skyldes byutvidelser og overbygging av områder spesielt på den sørlige halvkule. Reidar berømmer Bruntlandrapporten, men har også her noen kritiske bemerkninger, som for eksempel at den trekker for drastiske slutninger på enkelte punkter.

I avslutningen trekker han frem pressen igjen, og hvordan den bruker en «eksistensiell» frykt for fremtiden i sine fremstillinger av noen fremtidsperspektiver.


LOGG:

0:51 Regnfulle somre, ekstremt mye regn

1:31 Tildels veldig milde vintere, ikke mulig å gå på ski, mange tok ikke opp båtene sine på høsten

2:41 Bekymringer knyttet til mangel på snø

3:18 Dramatiske vindforhold, lange perioder med kraftig vind, oversvømmelser, kortere perioder med kraftig vind i nyere tid

6:34 7-8 vintere på rad med mildvær

6:04 tropesommer på østlandet

7:50 Grått og dødt på havbunnen rundt Hvalerøyene på grunn av utslipp fra glomma

8:38 Giftig avfall i forb.med veiarbeid ble dumpet, dette har seget ut utover i fjorden

9:30 Algeoppblomstring i Singlefjorden til Hvalerbassenget og opp til Onsøy på 1980 tallet

10:33 Bønder har blitt pålagt restriksjoner på utslipp, unngå høstpløying m.m. som følge av dette har forurensingen blitt mindre

12:18 Mediene har feil fokus, for eksempel er plastposene er sjeldnere å se nå, det som er problemet nå er "storplast" fra skipsfart og oljeplattformene

14:33 Det er enklere å ta ta den jevne forbruker enn å ta industrien, økonomiske interesser

15:17 Fisket en del tidligere på svenskekysten og i Hvalerskjærgården, fisken forsvant på 1980-tallet

16:29 Trøgstad 1967, ikke 1987 som det sies i intervjuet!, mange gårdbruk og bolighus gikk med. Jordraset var forårsaket av foregående kraftig regnvær.

19:58 Adolf Hoel og Hans Ahlman beskrev varmeperioder, det var varmere på nordpolen var varmere enn i dag på 1930-tallet.

22:02 Nesbyen-Hemsedal, varmerekord som fortsatt står

22:24 Trygg på natursvingningene, sykluser over årtier, naturen regulerer seg litt avhengig av oss mennesker, det har vært variasjoner tidligere.

23:58 Forekom oftere før enn nå, Mørekysten fikk en av de værste orkanene i nyere tid.

26:10:00 I 1973 eller i 1974 var bøndene ferdig med våronn i mars

27:34:00 Det snakkes ikke så mye lenger, opplever personlig motbør

28:08:00 Er skeptisk til opplysninger som kommer derfra via media, mediavinkling avviker fra fakta fra IPCC.

29:02:00 Bestanden har variert i antall og populasjon

31:39:00 Det har blitt mer av dette de siste årene som legger seg utenpå blæretangen

32:10:00 Vet ikke om dette har noe med klima å gjøre. Enkelte mener at havet synker og ikke stiger. Det pågår en landhevning i norden. Mange er lite orientert om naturfenomener

34:32:00 Ha et kritisk blikk på pressens dekning av de reelle klimaendringene

34:48:00 Klimapanelets utsagn blir omtolket i pressen

35:15:00 Har fått noe "pepper" av jevnaldrende venner for skepsis til fremstillinger i media

37:12:00 Mediene er avhengige av klikkagn-hvor mange klikk en artikkel får, sensasjon, dramatikk.

38:03:00 Vi var sene med å reagere på miljøproblemer, Norge var i støtet. Gro H. Bruntland skal ha all ære for Norges rolle i miljøkampen.

39:30:00 For drastiske konklusjoner

40:35:00 Hvordan skal det gå med oss i fremtiden, dette bruker pressen som trigger