å rester fra hjemmesiden

Du gir eit viktig bidrag til samtid og framtid dersom du delar din versjon av forteljinga om dei åra du har levd.

Vi er den fyrste generasjonen som kan legge etter oss munnleg kjeldemateriale frå alle lag av folket.

Har du blitt spurd om å bli intervjua? Eller lurar  du på om du skal melda deg på? Her fortel Bjørn Enes om kva det går ut på.

I praksis foregår dette slik: 

Det store vi er ei samling av fleire djupintervju med menneskje i ulike aldrar som har livserfaringar frå Bergen.  Prosjektet er Memoar sitt bidrag til arbeidet med iverksetjinga av byens nye plan for mangfald i kunst- og kulturlivet. Vi synleggjer menneska i Bergen ved bruk av munnleg historie.


Fokus i Bergensintervjua vil vere “Alle vegar fører til Bergen”. Sjangeren vil vere livsløpsintervju, som både omfattar bakgrunn, oppvekst, eventuell flytting til Bergen, fasar i utviklinga av livet i byen - og eventuell fråflytting.


Kvart intervju skal dokumenterast med tekstsamandrag og tidskodelogg. Heile serien skal avleverast til Norsk Folkeminnesamling med to tilgangsnivå (“Berre for forsking” eller “publisering”), bestemt av kvar einskild forteljar (informant) gjennom si skriftlege samtykkeerklæring.